Založ si blog

Slovač, necháme ich byť či nebyť, či ich biť či nebiť? !

Nemôžem tento môj názorový článok začať inak ako takto. Začnem ho známym príslovím – „Aký požičiaš taký vráť“!

Som občan SR, som Slovák, plním si voči štátu všetky svoje základné povinnosti (dane, odvody…), žijem sporiadaným, slušným, zákony neporušujúc, rodinným životom, mám rodinu, príkladne (aspoň dúfam) sa o ňu starám lebo ich neskonale milujem, chodím do práce, starám sa o svoje zdravie a náš zdravotnícky systém som už dlhé roky (desaťročia) nezaťažil, pravda okrem toho, že tieto dlhé roky poctivo platím zdravotné a nemocenské odvody, nezaťažil som náš zdravotnícky systém ani raz od vypuknutia Covid „pandémie“ na Slovensku – marec 2020 atď. atď.

A aj napriek tomu ma „vládni“ predstavitelia (žiaľ spolu aj s Pellegrinim!) dennodenne označujú za dezoláta lebo sa nestotožňujem s ich „pandémiou“ a všetkým tým idiotským cirkusom, čo okolo toho so svojimi Covid „pandemickými“ lokajmi vystrájajú, tak nech mi je dovolené, ich všetkých v mojom dnešnom názorovom článku rovnako oslovovať jedine, ako Dezoláti. Tu zahrňujem celú dnešnú „Vládu“ SR, všetkých „koaličných vládnych“ poslancov NR SR, Zuzanu Čaputovú a všetkých tých jediných „správnych“ Covid „pandemických“ „odborníkov“, ako sú všakovakí Sabakovci, Bražinovci, Prokopovovci, Krčméryovci a pod.

Slovo Dezolát/ Dezoláti (Dzl) má mnoho významov. Ja si vyberiem vo vzťahu k  vyššie menovaným ten, ktorý pod slovom Dzl rozumie toho, čo žije v duchovnej biede, nespĺňajúci mravne normy,  nespĺňajúci odborné, pracovné, spoločenské a iné požiadavky, nečestný, nespravodlivý, bezcharakterný, necharakterný, zločinný, zločinecký.

Áno, títo Dzl si tu už takmer dva roky s nami a s touto republikou robia doslova čo chcú lebo majú zahraničné krytie?!

Napr. takého francúzskeho prezidenta  Emmanuela Macrona (?), ktorý si dovolil takú nebotyčnú nehoráznosť, že svojim občanom Francúzskej republiky odkázal, že – „Pokiaľ ide o nezaočkovaných ľudí, naozaj ich chcem naštvať. A tak v tom budeme pokračovať až do konca. Taká je stratégia,“

Toto je vzor pre našich dnešných „vládnych“ Dzl?!

Alebo im je vzor kanadský premiér Francois Legault, ktorý pre zmenu oznamuje svojim občanom aj toto – „Vakcína je kľúčom k boju proti vírusu. Z tohto dôvodu uvažujeme o poplatkoch pre dospelých, ktorí odmietnu očkovanie a nemajú na to zdravotné dôvody,“

Nuž a tých „pandemických“ vzorov majú dnes naši Dzl v Západnom svete naozaj neúrekom, USA nevynímajúc!!!

Avšak my/ja, žijeme/žijem na Slovensku a teda problémy iných nech nás na teraz netrápia. I keď spoločný celosvetový postup voči týmto „pandemickym“ Dzl je na mieste, čo sa v okolitých štátoch síce deje, a aj vo veľkom merítku (protesty a pod.), ale naše „objektívne“ média o tom informujú len povrchne a hlavne zosmiešňujúco…!!!

Späť domov k našim „vládnym“ Dzl.

„vládnym“ Dzl akosi úplne vyplo, keď Ústavný súd SR vydal NÁLEZ, pod sp. značkou PL. ÚS 4/2021-136 dňa 31.12.2021, (pre mňa osobne) o všetkých „Mikasových“ „pandemických“ vyhláškach minulých, terajších, nebodaj aj budúcich(!), že v otázkach obmedzovania základných ľudských práv a slobôd, nie  sú v súlade s Ústavou SR – https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/551/20211231 .

Jedná sa o rozsiahly dokument (obsahujúci 196 článkov!), ktorý si od bežného občana vyžaduje naozaj značnú trpezlivosť, kým sa ním doslova „prekúše“.

Avšak, pre mňa osobne určite, je jeden z článkov tohto Nálezu ÚS SR, najdôležitejší.

Ide o článok 71, z ktorého vyberám tieto najdôležitejšie pasáže vo vzťahu k „Mikasovým“ Covid „pandemickym“ vyhláškam – tu sa okrem iného píše aj toto – „…účelom čl. 13 ods. 2 ústavy je chrániť adresátov práva pred takými technikami právnej regulácie, ktoré sú typické pre tzv. policajné štáty; ide najmä o širokú diskrečnú právomoc exekutívy vrátane jej možnosti upravovať kľúčové súradnice vzťahu medzi občanmi a mocou podzákonnými opatreniami….“ – ja to chápem tak, že ÚS SR dnešným mocným Dzl jasne hovorí, že ich snaha o uzurpovanie si moci, pomocou „Mikasových“ Covid „pandemických“ vyhlášok vedie  Slovensku republiku do režimu Policajného štátu!!!

Ďalej sa v tomto článku píše aj toto – „…Predmetné ustanovenie tak slúži predovšetkým na to, aby iné orgány ako parlament nemohli výkon základných práv a slobôd podrobiť akýmkoľvek obmedzeniam idúcim nad rámec zákona (nález č. k. PL. ÚS 10/2013 z 10. decembra 2014)“

 

Rozumejú tomu dnešní „vládny“ Dzl, že „Mikasove“ vyhlášky, on ako orgán (ÚVZ SR!), ktorý je iný ako parlament, nemôže naše základné občianske práva a slobody obmedzovať tak, že idú nad rámec zákona!!!

A tento článok je na záver zhrnutý takto zrozumiteľne, akože zrozumiteľnejšie už ani nemôže byť – „…V skratke tak účinky predmetného ustanovenia možno zhrnúť takto: (i) medze základných práv a slobôd môže upraviť iba zákonodarca, pričom (ii) takáto zákonná úprava musí byť v súlade s podmienkami, ktoré vo vzťahu k dotknutým základným právam alebo slobodám ustanovuje ústava (porov. nález ústavného súdu č. k. PL. ÚS 16/05 z 2. júla 2008).“

Rozumiete tomu „vládni“ Dzl???

Tak ja Vám to „vládni“ Dzl poviem po slovensky – žiaden Zákon platný na území SR, a už vôbec nie Ústava SR, mne ako slobodnému, ničím sa voči zákonom SR neprevinivšiemu občanovi SR nenariaďuje, ako úplne zdravému občanovi SR, povinne nosiť rúško nebodaj respirátor na verejnom priestranstve, vo verejných priestoroch akýchkoľvek verejne prístupných budov, vo verejnej hromadnej doprave, v školách, na pracovisku, teda NIKDE!

A zároveň ÚS SR v tomto článku jasne hovorí, že nie som nikomu (teda okrem Súdu SR, ak o tom rozhodne v súdnom konaní!) povinný preukazovať v akom zdravotnom stave sa nachádza môj organizmus, ak som na prvý pohľad úplne zdravý – nekašlem, nepadám od únavy, nemám vysoké teploty…, ale aj keby sa mi niečo také na ulici nebodaj prihodilo, tak ma môžu tak akurát odviesť do najbližšieho zdravotného strediska alebo na moje požiadanie, prosbu domov!!!

Od dnes nosím tento Nález ÚS SR pri sebe (v pamäti mobilu) a preukazujem sa ním všade, kam chcem vstúpiť, ako slobodný občan tohto štátu a žiadam všakovakých (svoju prácu si vykonávajúcich) SBS-károv, mládež, ktorá nás víta s čítačkou v ruke pri vstupe do kadejakých bežných obchodov a pod., aby si uvedomili, že konajú proti Ústave SR a že môžu mať z toho, že ma bez akýchkoľvek Covid „pandemických“ obmedzení nepustia ďalej, problémy oni a nie ja!

 

Oni „vládni“ Dzl ohluchli, oslepli a idú si to svoje Covid tyranstvo ďalej, ba čo, ešte ho pritvrdzujú.

Naposledy si vymysleli, že nás budú označovať už nie len ako akýchsi OTP, OP, ale rovno už OP+, potom OP++ a ktohovie čo ešte navymýšľajú, pravda ak ich v tom ich vymýšľaní poriadne nevyrušíme.

Bežný občan si už naozaj môže pripadať ako tá „biela technika“ – rôzne práčky, sušičky, chladničky…, ktoré sú tiež nejako takto podobne označované podľa spotreby napr. A+, A++, A+++…budeme byť takto na ulici, v zamestnaní…,označení aj my…?!

Takže Slovač a tu prichádza na radu to čo píšem v názve tohto môjho dnešného názorového článku. Necháme týchto dnešných „vládnych“ Dzl aby mohli „byť či nebyť“ alebo využijeme svoje Ústavne právo, čl. 32 – vypovedanie poslušnosti vládnej moci?!

A teda vyvstáva iná podobná otázka vo vzťahu k dnešným „vládnym“ Dzl, budeme ich na Základe Zákona a Ústavy SR – „biť či nebiť“?!

Ja navrhujem „biť“!

Teda nie ako kedysi v minulosti – lopatami, vidlami, sekerami, ale výhradne na základe zákonnosti a ústavnosti, platnej na území nášho, ešte raz NÁŠHO štátu – Slovenskej republiky!!!

Lebo Slovač, ak to čím skôr neurobíme, tak potom naozaj ti neostáva nič iné, len si sám pre seba, polož naozaj tú Hamletovskú otázku (W. Shakespeare – prvé zverejnenie 1603), ktorej texte znie takto a je pre dnešnú dobu, dobu kapitalistickú už aj na Slovensku, po vyše 400 rokoch, neuveriteľne aktuálna – Byť, či nebyť – kto mi odpovie,…či trpne znášať strely a šípy…,…či pozdvihnúť zbraň proti moru bied a násilne ho zdolať? A človek zaváha – tie obavy nám predlžujú strasti života. Veď kto by znášal bič a posmech čias,

bezprávie tyranov a spupnosť pyšných, žihadlá ohrdnutej lásky, krivdu,

svojvôľu úradov a ústrky, čo schopný od neschopných utŕži…,…Tak svedomie z nás robí zbabelcov a prirodzená ľudská rozhodnosť chorobne bledne v tieni dohadov; aj smelé veľkolepé predsavzatia vzápätí spľasnú ako bublina a nemožno ich činmi nazývať…

(http://www.gymparnr.edu.sk/obsah/predmety/subory/slovensky-jazyk/texty/hamlet.pdf)

Iste, aj My, hrdý národ slovenský, máme svojho „Hamleta“ v podobe Sama Chalúpku a jeho MOR HO! – „Zleteli orly z Tatry, tiahnu na podolia, ponad vysoké hory, ponad rovné polia;

preleteli cez Dunaj, cez tú šíru vodu, sadli tam za pomedzím slovenského rodu…, … A ty mor ho! – hoj mor ho! detvo môjho rodu, kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom: Mor ty len, a voľ nebyť, ako byť otrokom.“

(https://www.nvocsp.org/files/samo_chalupka.pdf)

 

Boja sa, lebo vedia, že Robert Fico už nebude môcť cúvnuť ani obrátiť!

08.12.2022

Tento môj názorový článok nie len a výhradne o Robertovi Ficovi, o SMER-SSD, ale je v podstate, aj o tej časti slovenskej opozície, ktorá je jasne v protiklade k dnešnej „vládnej“ koalície a v protiklade tých politických subjektov, ktoré stoja buď tvrdo na strane neoliberalizmu resp. sa k nemu prikláňajú. Ale na príklade Roberta Fica to bude [...]

Čaputovej a spol. dávam do pozornosti tieto „bohapusté výmysly“ a „nezmysly“ japonskej JB Press!

08.12.2022

Čaputová sa v ostatnej politickej relácií RTVS O 5 minút 12, v nedeľu 04.12.2022, okrem iných „právd“, oháňala aj takouto jej pravdou o jej možnostiach/mantineloch konania a vyjadrovania sa, ako „političky-prezidentky“ SR, citujem Čaputovú – „…keď sa vy (rozumej ona – Čaputová) snažíte operovať v priestore pravdy a faktov alebo faktov, opierať všetky tie [...]

Upije sa Rastislav Káčer k politickej smrti?

07.12.2022

Na úvod predstavím, kto je dnes Rastislav Káčer (RK), ak by niekto nevedel. RK je dnes oficiálne „minister“ zahraničných vecí a európskych záležitostí „suverénnej“ Slovenskej republiky! „Suverénnej“, som dal zámerne do úvodzoviek lebo pri dnešných „našich vládnych“, sa o nejakej našej štátnej suverenite nedá hovoriť, ani len zo srandy! [...]

Vladimir Putin

Putin: Rusko bude pokračovať v útokoch na energetickú infraštruktúru Ukrajiny

08.12.2022 14:46

Putin vyhlásil, že tieto údery ruskej armády sú reakciou na útoky na objekty v Rusku.

Web Raketa

Moskva tvrdí, že dodrží moratórium na rakety stredného doletu v Európe

08.12.2022 14:24

Rusko sa po zániku zmluvy INF v roku 2019 zaviazalo, že v Európe ani v iných častiach sveta neumiestni svoje rakety stredného a krátkeho doletu.

Vorošylov

Zostrelil ruské rakety i päť dronov. Zelenskyj vyznamenal ukrajinského pilota

08.12.2022 14:23

Vadym Vorošylov naviedol svoje poškodené lietadlo do neobývanej oblasti a katapultoval sa.

Marcel Forai, Všeobecná zdravotná poisťovna

Obvinený exšéf VšZP Forai je "známa firma". Viac ako reformy ho preslávila teta Anka

08.12.2022 14:07

Kto je Marcel Forai? Generálny riaditeľ VšZP z éry druhej vlády Roberta Fica mal problémy napríklad v kauze maséra Kostku, zmluvy tety Anky ho nakoniec stáli funkciu.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 1,058
Celková čítanosť: 9718355x
Priemerná čítanosť článkov: 9186x

Autor blogu

Kategórie

Odkazy