Založ si blog

Pozícia, postavenie Prezidenta SR nie je v našom štáte ceremoniálna! I. Matovič by mal byť za tento výrok a konanie, okamžite braný na najvyššiu trestnú zodpovednosť a zbavený pozície predsedu vlády SR! !!

Nerozumiem prečo sa v médiach nerozpútalo peklo proti Igorovi Matovičovi za jeho výroky vo vzťahu k pozícií najvyššieho ústavného činiteľa v SR a zároveň aj hlavného veliteľa ozbrojených síl SR !!! Prečo nerozpútala peklo GP SR ? Kde je NAKA ? Kde sú všetci ústavný právnici ? Kde je predseda Ústavného súdu SR ? Kde sú všetky opozičné strany, či už parlamentné alebo mimoparlamentné ?! To si nepamätáte, čo sa dialo s bývalým predsedom NR SR Andrejom Dankom, keď na pôde NR SR sa po vyprovokovaní bývalým poslancom NR SR Martinom Poliačikom, vyjadril na adresu Zuzany Čaputovej, že nemá k nej úctu ?! A to jej nijakým spôsobom neodoberal jej kompetencie, ba ani ju nijako nedehonestoval v zmysle, že v našom štáte má len ceremoniálnu úlohu ! Vtedy sa išli všetky média, opozícia a hlavne Igor Matovič potrhať, kto viacej za tento výrok pošle Andreja Danka do politického pekla !

A čo sa stalo dnes ? Nuž niečo neuveriteľné, čo sa za dobu samostatnosti SR od 1993 roku ešte nikdy nestalo.  Igor Matovič sa postavil do polohy diktátora a uzurpoval si moc v štáte jedine do svojich rúk.

Vychádzam z tohto jeho vyjadrenia, ktoré vyslovil na „slávnej“ TB 18.10.2020, kde nám oznamuje, že on (vraj vláda!) rozhodol o tom, že dôjde k plošnému pretestovaniu všetkých občanov SR nad 10 rokov veku na C-19, pofidernými antigénovými testami a celé to  bude zastrešovať, kontrolovať, zabezpečovať, koordinovať Armáda SR (ASR) !!! Nebudem tu teraz rozoberať, že toto Igor Matovič s ministrom obrany SR Jaroslavom Naďom pripravovali vo veľkej tajnosti, celé tri týždne (len Angela z NSR bola o tom od Igora osobne a bez rúška informovaná!), tu sa hlavne chcem venovať tomuto jeho nehoráznemu výroku smerom k funkcií, pozícií prezidenta SR. Redaktor českej televízie položil Igorovi Matovičovi otázku v zmysle, či Zuzana Čaputová ako vrchná (hlavná) veliteľka OS SR, nemala byť prítomná (aj keď v zastúpení niekým z jej prezidentského protokolu) na jednaniach o tak závažnej veci, kde hlavnú úlohu bude zohrávať Armáda SR. Igor Matovič teatrálne obhliadajúc sa okolo seba, za seba na ansámbl, čo stál za ním (ministri a pod.), takto drzo, diktátorsky, s jasným podtónom zosmiešnenia pozície prezidenta/ky SR odpovedal – „…to možno sa mýlim, nech ma opraví niekto, kto sa v tom vyzná lepšie. Pokiaľ viem, tak vrchná veliteľka ozbrojených síl je de facto ceremoniálna funkcia, mimo času vojny. Inak povedané áno pani prezidentka preberá velenie vtedy, keď sme v čase vojny, našťastie dnes sa tam ešte nenachádzame, prosím vás opravte ma niekto ak sa mýlim…, …samozrejme, že pani prezidentku informovať budem, ale nie je pravda čo tu zase niekto podsúva, že automatický, že aj v tomto čase pani prezidentka musí byť informovaná o akomkoľvek kroku ozbrojených síl alebo čo koľvek a nemôžeme rokovať s ozbrojenými silami napr. aj o takejto úlohe bez jej vedomia. Nie je to pravda !“ – tu je potrebné si všimnúť, že v pozadí za Igorom, kde stojí minister obrany Jaroslav Naď sa k nemu ako k ministrovi nakláňa vojak (Náčelník GŠ OS SR Daniel Zemko) stojací vedľa neho a čosi mu šepká. Má rúško a tak to nevieme vyčítať ani z jeho perí, ale čo asi mohol vtedy Zemko šepkať Naďovi do uška, keď počul z úst Igora Matoviča takéto nehorázne nezmysli !

Tak sa na to pozrime, čo to vlastne Igor povedal. Hneď na úvod povedal, že sa v tom nevyzná ! Vraj v čase mieru prezident SR nie je vrchným veliteľom ozbrojených síl SR ! Takže Igor Matovič nech sa páči tu je poučenie o postavení a právomociach prezidenta SR vo vzťahu k Ozbrojeným silám SR. Hneď na úvod – Ústava SR v Čl. 102 – ods. (1) PREZIDENT – bod k) – „je hlavným veliteľom ozbrojených síl“ !!! Kde tu Igor vidí napísané, že je to len v lete, v zime, na jar, na jeseň, v čase mieru resp. v čase Igorovej príčetnosti resp. nepríčetnosti ? Nuž nikde ! Takže je hlavným veliteľom od svojho menovania do funkcie prezidenta až do konca svojho funkčného obdobia, pokiaľ sa funkcie neujme nová hlava štátu resp. Ústavou stanovená štátna inštitúcia !!! Ďalej sa v tomto článku Ústavy SR nepíše a ani nikde v Ústave SR v súvislosti s prezidentom SR, že je jeho výkon funkcie „ceremoniálny“ a to k žiadnej jeho prezidentskej právomoci !!! V tom istom článku v bode h) sa o ďalšej z kompetencií prezidenta SR hovorí toto – „vymenúva a odvoláva vedúcich ústredných orgánov, vyšších štátnych funkcionárov a ďalších funkcionárov v prípadoch, ktoré ustanoví zákon; vymenúva a odvoláva rektorov vysokých škôl, vymenúva vysokoškolských profesorov, vymenúva a povyšuje generálov,“ Takže Igor nie predseda vlády, nie minister obrany, nie predseda NR SR, nie predseda Ústavného súdu, ale a len prezident vymenováva a povyšuje generálov a to aj generálov OS SR !!! Je to ceremoniálna právomoc ? Nie ani náhodou ! Ďalej v tom istom článku Ústavy SR, v tom istom odseku (1) v bode l) sa hovorí toto – „vypovedáva vojnu na základe rozhodnutia Národnej rady Slovenskej republiky, ak je Slovenská republika napadnutá alebo ak to vyplýva zo záväzkov z medzinárodných zmlúv o spoločnej obrane proti napadnutiu, a uzatvára mier,“ Pýtam sa Igora Matoviča, je vypovedanie vojny ceremoniálna právomoc alebo absolútna právomoc rozhodnúť o tak závažnom kroku vzhľadom na bezpečnosť nášho štátu ? Je potrebné Igorovi Matovičovi predložiť ešte viacej informácií a faktov, že vzťah prezidenta SR a zároveň hlavného veliteľa OS SR k Armáde SR nie je v žiadnom prípade ceremoniálny, ale je absolútny a nikto v štáte nemá oprávnenie za prezidenta v tomto smere konať, ak je prezident pevne vo svojom kresle a plne funkčne vykonáva svoj úrad ???!!! Kto takto koná za chrbtom prezidenta SR a hlavného veliteľa OS SR, koná v jasnom rozpore s Ústavou SR a takéto konanie je možné považovať za vlastizradu a pokus o vnútroštátny vojenský prevrat. Teraz sa nehrajem so slovíčkami, toto je fakt vyplývajúci s Ústavy SR o právomociach prezidenta SR, zároveň aj hlavného veliteľa OS SR a vzťahu všetkých ostatných štátnych inštitúcií k nemu ! Veď podľa absolútne pomýlenej „logiky“ Igora Matoviča, môže Matovič vyhlásiť stav vojny lebo ho vyhlasuje ešte v čase mieru a teda vyhlásenie vojny prezidentom SR vníma len akési ceremoniálne gesto ! Tu je potrebné veľmi vážne povedať, že buď Igor Matovič si neuvedomuje čo hovorí v otázke tak vážnych vecí, ako sú autonómne právomoci prezidenta SR a v jednej osobe aj hlavného veliteľa OS SR a potom je na zváženie všetkých kompetentných (aj s oblasti medicínskej), či nie je namieste Igora Matoviča za takéto choré výroky okamžite zákonnou cestou zbaviť pozície predsedu vlády alebo si je Igor Matovič plne vedomí, čo hovorí a ako koná, že porušuje základne ustanovenia dané Ústavou SR jednotlivým najvyšším ústavným činiteľom a potom sa jednoznačne dopúšťa obzvlášť nebezpečného konania, keď na seba samovoľne preberá rozhodovacie práva iných najvyšších štátnych činiteľov v tomto prípade toho najvyššieho – prezidenta SR a hlavného veliteľa OS SR !!! Tu je jednoznačne potrebný zásah orgánov činných v trestnom konaní, aby ešte v zárodku zmarili Igorove chúťky nato, že si svojvoľne zoberie všetku moc v štáte do svojich rúk a to tie najhlavnejšie silové  a predovšetkým OS SR !

Na záver ti občan SR dávam do pozornosti ešte jeden nanajvýš dôležitý zákon platný na území SR a tým je zákon č. 321/2002 Z.z. – Zákon o ozbrojených silách Slovenskej republiky. Hneď na úvod odcitujem jeho §1 – Predmet úpravy – „Tento zákon upravuje postavenie základných zložiek ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „ozbrojené sily“), ich úlohy a ich použitie, riadenie, velenie a kontrolu ozbrojených síl, mobilizáciu ozbrojených síl a prípravu ozbrojených síl. Ďalej vymedzuje vojenskú zbraň a vojenský zbraňový systém a upravuje ich použitie, ako aj použitie donucovacích prostriedkov, medzinárodnú spoluprácu ozbrojených síl a vyslanie ozbrojených síl mimo územia Slovenskej republiky.“

Ďalej §2 – Ozbrojené sily – ods.(5), hovorí – „ Vojenská kancelária prezidenta Slovenskej republiky a Čestná stráž prezidenta Slovenskej republiky sú vojenské útvary ozbrojených síl; vnútorné organizačné členenie, rozmiestnenie a početné stavy vojakov a zamestnancov Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky a Čestnej stráže prezidenta Slovenskej republiky určuje prezident Slovenskej republiky ako hlavný veliteľ ozbrojených síl.“

Ďalej §7 – Velenie ozbrojeným silám – ods. (2) – ozbrojeným silám v rozsahu svojej pôsobnosti velí – bod a) – „prezident Slovenskej republiky“.

Ďalej §7 – ods.(3) Prezident Slovenskej republiky za a) – vydáva vojenské rozkazy ozbrojeným silám, za b) – schvaľuje a vydáva základné vojenské poriadky, atď.

Ďalej §7 – ods.(4) – Velenie ozbrojeným silám odborne, organizačne a technicky zabezpečuje generálny štáb“ – teda stále platí, že ozbrojeným silám velí prezident SRGŠ zabezpečuje velenie po stránke odbornej, organizačnej a technickej – nikdy nie bez vedomia hlavného veliteľa Os – Prezidenta SR !

Tak nech mi niekto povie odkiaľ Igor Matovič berie tú drzosť, tu aroganciu vo svojom myslení a konaní, keď si uzurpuje právo na výkon právomoci prezidenta SR a zároveň aj hlavného veliteľa OS SR do svojich diktátorských rúk, keď nato nemá najmenšiu právomoc a na základe čoho tvrdí, že právomoc prezidenta SR a zároveň hlavného veliteľa OS SR je vo vzťahu k OS SR len ceremoniálna ???!!! Takýto človek s takýmito pomýlenými a nanajvýš diktátorskými názormi na riadenie štátu a hlavne vo vzťahu k ozbrojeným zložkám štátu, nesmie byť na pozícií predsedu vlády už ani tie povestné tri minúty !!!

Hlavné zdroje :

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-460

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-321

 

Zastane sa Z. Čaputová „dobytka“ a okamžite sa obráti na Ústavný súd SR alebo. ..

23.07.2021

…sa na neho vykašle, totálne ho odignoruje, ako obvykle?! Áno, aj ja podľa „naj novinára“ „najobjektívnejšieho“ média, denníka SME.SK, Petra Schutza, patrím medzi ten ním označený ľudský dobytok, ako nás „pekne“ nazval lebo nie som Covid zaočkovaný a urobím maximum, aby som takýmito experimentálnymi vakcínami nebol nikdy zaočkovaný a zároveň odmietam [...]

Protesty 1. septembra 2021 proti dnešnej covidchuntovláde nie sú pomoc ani SMERU-SSD, ani R. Ficovi, ale sebe samému!

22.07.2021

Strach, nekonečný strach tých, čo pred parlamentnými voľbami 2020 za absolútnej pomoci Západnej rozvratnej činnosti a USA administratívy, ale hlavne za pomoci všetkých „mienkotvorných“ médií pôsobiacich na území SR na čele so štátnou RTVS prišli k moci, ako slepé kura k zrnu! Hlavne Igor Matovič, ktorý ani nechcel byť víťazom volieb, ihneď po vyhlásení takmer [...]

S pápežom, len plne zaočkovaní. S Bohom bez rozdielu každý!

21.07.2021

Čítam, počúvam a neverím vlastným ušiam ani očiam, kam až zachádzajú dnešní „slovenskí“ Covidchuntovládcovia. Už im nestačí, že rozdeľujú/segregujú občanov SR na základe svetských, ich Covidchuntovskovládnych parametrov, oni už absolútne bez hanby a bez zábran rozdeľujú občanov SR na veriacich zaočkovaných a na veriacich nezaočkovaných, pričom z tých [...]

DPB / Autobusy / MHD

Cestujúci slovne napadli vodiča bratislavskej MHD, odmietli mať vo vozidle rúško

23.07.2021 16:50

Skupina cestujúcich, najmä v staršom veku, vodičovi vulgárne nadávala. Incident zachytáva video, ktoré sa šíri sociálnymi sieťami.

LGBT / Dúha / Pride /

Verejná ochrankyňa práv Patakyová podporí Dúhový Pride aj tento rok

23.07.2021 16:33

Patakyová ho podporí prejavom na virtuálnom podujatí, ktoré sa uskutoční v sobotu i vyvesením dúhovej vlajky z okna Kancelárie verejného ochrancu práv počas piatka.

Polícia / Kukláči / NAKA /

Otvorená vojna: Inšpekcia vyšetruje elitných policajtov

23.07.2021 16:11

Policajná inšpekcia začala prešetrovať podozrenia o protizákonných praktikách elitných vyšetrovateľov z NAKA a obvinila troch pochybných svedkov zo zločineckej skupiny takáčovcov.

nemecko záplavy povodeň

Silné záplavy by v Európe mohli byť do konca storočia až 14-krát častejšie

23.07.2021 13:52

Dôvodom pre pomalší pohyb búrok by mohla byť rýchlo sa otepľujúce Arktída.