Založ si blog

Pozícia, postavenie Prezidenta SR nie je v našom štáte ceremoniálna! I. Matovič by mal byť za tento výrok a konanie, okamžite braný na najvyššiu trestnú zodpovednosť a zbavený pozície predsedu vlády SR! !!

Nerozumiem prečo sa v médiach nerozpútalo peklo proti Igorovi Matovičovi za jeho výroky vo vzťahu k pozícií najvyššieho ústavného činiteľa v SR a zároveň aj hlavného veliteľa ozbrojených síl SR !!! Prečo nerozpútala peklo GP SR ? Kde je NAKA ? Kde sú všetci ústavný právnici ? Kde je predseda Ústavného súdu SR ? Kde sú všetky opozičné strany, či už parlamentné alebo mimoparlamentné ?! To si nepamätáte, čo sa dialo s bývalým predsedom NR SR Andrejom Dankom, keď na pôde NR SR sa po vyprovokovaní bývalým poslancom NR SR Martinom Poliačikom, vyjadril na adresu Zuzany Čaputovej, že nemá k nej úctu ?! A to jej nijakým spôsobom neodoberal jej kompetencie, ba ani ju nijako nedehonestoval v zmysle, že v našom štáte má len ceremoniálnu úlohu ! Vtedy sa išli všetky média, opozícia a hlavne Igor Matovič potrhať, kto viacej za tento výrok pošle Andreja Danka do politického pekla !

A čo sa stalo dnes ? Nuž niečo neuveriteľné, čo sa za dobu samostatnosti SR od 1993 roku ešte nikdy nestalo.  Igor Matovič sa postavil do polohy diktátora a uzurpoval si moc v štáte jedine do svojich rúk.

Vychádzam z tohto jeho vyjadrenia, ktoré vyslovil na „slávnej“ TB 18.10.2020, kde nám oznamuje, že on (vraj vláda!) rozhodol o tom, že dôjde k plošnému pretestovaniu všetkých občanov SR nad 10 rokov veku na C-19, pofidernými antigénovými testami a celé to  bude zastrešovať, kontrolovať, zabezpečovať, koordinovať Armáda SR (ASR) !!! Nebudem tu teraz rozoberať, že toto Igor Matovič s ministrom obrany SR Jaroslavom Naďom pripravovali vo veľkej tajnosti, celé tri týždne (len Angela z NSR bola o tom od Igora osobne a bez rúška informovaná!), tu sa hlavne chcem venovať tomuto jeho nehoráznemu výroku smerom k funkcií, pozícií prezidenta SR. Redaktor českej televízie položil Igorovi Matovičovi otázku v zmysle, či Zuzana Čaputová ako vrchná (hlavná) veliteľka OS SR, nemala byť prítomná (aj keď v zastúpení niekým z jej prezidentského protokolu) na jednaniach o tak závažnej veci, kde hlavnú úlohu bude zohrávať Armáda SR. Igor Matovič teatrálne obhliadajúc sa okolo seba, za seba na ansámbl, čo stál za ním (ministri a pod.), takto drzo, diktátorsky, s jasným podtónom zosmiešnenia pozície prezidenta/ky SR odpovedal – „…to možno sa mýlim, nech ma opraví niekto, kto sa v tom vyzná lepšie. Pokiaľ viem, tak vrchná veliteľka ozbrojených síl je de facto ceremoniálna funkcia, mimo času vojny. Inak povedané áno pani prezidentka preberá velenie vtedy, keď sme v čase vojny, našťastie dnes sa tam ešte nenachádzame, prosím vás opravte ma niekto ak sa mýlim…, …samozrejme, že pani prezidentku informovať budem, ale nie je pravda čo tu zase niekto podsúva, že automatický, že aj v tomto čase pani prezidentka musí byť informovaná o akomkoľvek kroku ozbrojených síl alebo čo koľvek a nemôžeme rokovať s ozbrojenými silami napr. aj o takejto úlohe bez jej vedomia. Nie je to pravda !“ – tu je potrebné si všimnúť, že v pozadí za Igorom, kde stojí minister obrany Jaroslav Naď sa k nemu ako k ministrovi nakláňa vojak (Náčelník GŠ OS SR Daniel Zemko) stojací vedľa neho a čosi mu šepká. Má rúško a tak to nevieme vyčítať ani z jeho perí, ale čo asi mohol vtedy Zemko šepkať Naďovi do uška, keď počul z úst Igora Matoviča takéto nehorázne nezmysli !

Tak sa na to pozrime, čo to vlastne Igor povedal. Hneď na úvod povedal, že sa v tom nevyzná ! Vraj v čase mieru prezident SR nie je vrchným veliteľom ozbrojených síl SR ! Takže Igor Matovič nech sa páči tu je poučenie o postavení a právomociach prezidenta SR vo vzťahu k Ozbrojeným silám SR. Hneď na úvod – Ústava SR v Čl. 102 – ods. (1) PREZIDENT – bod k) – „je hlavným veliteľom ozbrojených síl“ !!! Kde tu Igor vidí napísané, že je to len v lete, v zime, na jar, na jeseň, v čase mieru resp. v čase Igorovej príčetnosti resp. nepríčetnosti ? Nuž nikde ! Takže je hlavným veliteľom od svojho menovania do funkcie prezidenta až do konca svojho funkčného obdobia, pokiaľ sa funkcie neujme nová hlava štátu resp. Ústavou stanovená štátna inštitúcia !!! Ďalej sa v tomto článku Ústavy SR nepíše a ani nikde v Ústave SR v súvislosti s prezidentom SR, že je jeho výkon funkcie „ceremoniálny“ a to k žiadnej jeho prezidentskej právomoci !!! V tom istom článku v bode h) sa o ďalšej z kompetencií prezidenta SR hovorí toto – „vymenúva a odvoláva vedúcich ústredných orgánov, vyšších štátnych funkcionárov a ďalších funkcionárov v prípadoch, ktoré ustanoví zákon; vymenúva a odvoláva rektorov vysokých škôl, vymenúva vysokoškolských profesorov, vymenúva a povyšuje generálov,“ Takže Igor nie predseda vlády, nie minister obrany, nie predseda NR SR, nie predseda Ústavného súdu, ale a len prezident vymenováva a povyšuje generálov a to aj generálov OS SR !!! Je to ceremoniálna právomoc ? Nie ani náhodou ! Ďalej v tom istom článku Ústavy SR, v tom istom odseku (1) v bode l) sa hovorí toto – „vypovedáva vojnu na základe rozhodnutia Národnej rady Slovenskej republiky, ak je Slovenská republika napadnutá alebo ak to vyplýva zo záväzkov z medzinárodných zmlúv o spoločnej obrane proti napadnutiu, a uzatvára mier,“ Pýtam sa Igora Matoviča, je vypovedanie vojny ceremoniálna právomoc alebo absolútna právomoc rozhodnúť o tak závažnom kroku vzhľadom na bezpečnosť nášho štátu ? Je potrebné Igorovi Matovičovi predložiť ešte viacej informácií a faktov, že vzťah prezidenta SR a zároveň hlavného veliteľa OS SR k Armáde SR nie je v žiadnom prípade ceremoniálny, ale je absolútny a nikto v štáte nemá oprávnenie za prezidenta v tomto smere konať, ak je prezident pevne vo svojom kresle a plne funkčne vykonáva svoj úrad ???!!! Kto takto koná za chrbtom prezidenta SR a hlavného veliteľa OS SR, koná v jasnom rozpore s Ústavou SR a takéto konanie je možné považovať za vlastizradu a pokus o vnútroštátny vojenský prevrat. Teraz sa nehrajem so slovíčkami, toto je fakt vyplývajúci s Ústavy SR o právomociach prezidenta SR, zároveň aj hlavného veliteľa OS SR a vzťahu všetkých ostatných štátnych inštitúcií k nemu ! Veď podľa absolútne pomýlenej „logiky“ Igora Matoviča, môže Matovič vyhlásiť stav vojny lebo ho vyhlasuje ešte v čase mieru a teda vyhlásenie vojny prezidentom SR vníma len akési ceremoniálne gesto ! Tu je potrebné veľmi vážne povedať, že buď Igor Matovič si neuvedomuje čo hovorí v otázke tak vážnych vecí, ako sú autonómne právomoci prezidenta SR a v jednej osobe aj hlavného veliteľa OS SR a potom je na zváženie všetkých kompetentných (aj s oblasti medicínskej), či nie je namieste Igora Matoviča za takéto choré výroky okamžite zákonnou cestou zbaviť pozície predsedu vlády alebo si je Igor Matovič plne vedomí, čo hovorí a ako koná, že porušuje základne ustanovenia dané Ústavou SR jednotlivým najvyšším ústavným činiteľom a potom sa jednoznačne dopúšťa obzvlášť nebezpečného konania, keď na seba samovoľne preberá rozhodovacie práva iných najvyšších štátnych činiteľov v tomto prípade toho najvyššieho – prezidenta SR a hlavného veliteľa OS SR !!! Tu je jednoznačne potrebný zásah orgánov činných v trestnom konaní, aby ešte v zárodku zmarili Igorove chúťky nato, že si svojvoľne zoberie všetku moc v štáte do svojich rúk a to tie najhlavnejšie silové  a predovšetkým OS SR !

Na záver ti občan SR dávam do pozornosti ešte jeden nanajvýš dôležitý zákon platný na území SR a tým je zákon č. 321/2002 Z.z. – Zákon o ozbrojených silách Slovenskej republiky. Hneď na úvod odcitujem jeho §1 – Predmet úpravy – „Tento zákon upravuje postavenie základných zložiek ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „ozbrojené sily“), ich úlohy a ich použitie, riadenie, velenie a kontrolu ozbrojených síl, mobilizáciu ozbrojených síl a prípravu ozbrojených síl. Ďalej vymedzuje vojenskú zbraň a vojenský zbraňový systém a upravuje ich použitie, ako aj použitie donucovacích prostriedkov, medzinárodnú spoluprácu ozbrojených síl a vyslanie ozbrojených síl mimo územia Slovenskej republiky.“

Ďalej §2 – Ozbrojené sily – ods.(5), hovorí – „ Vojenská kancelária prezidenta Slovenskej republiky a Čestná stráž prezidenta Slovenskej republiky sú vojenské útvary ozbrojených síl; vnútorné organizačné členenie, rozmiestnenie a početné stavy vojakov a zamestnancov Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky a Čestnej stráže prezidenta Slovenskej republiky určuje prezident Slovenskej republiky ako hlavný veliteľ ozbrojených síl.“

Ďalej §7 – Velenie ozbrojeným silám – ods. (2) – ozbrojeným silám v rozsahu svojej pôsobnosti velí – bod a) – „prezident Slovenskej republiky“.

Ďalej §7 – ods.(3) Prezident Slovenskej republiky za a) – vydáva vojenské rozkazy ozbrojeným silám, za b) – schvaľuje a vydáva základné vojenské poriadky, atď.

Ďalej §7 – ods.(4) – Velenie ozbrojeným silám odborne, organizačne a technicky zabezpečuje generálny štáb“ – teda stále platí, že ozbrojeným silám velí prezident SRGŠ zabezpečuje velenie po stránke odbornej, organizačnej a technickej – nikdy nie bez vedomia hlavného veliteľa Os – Prezidenta SR !

Tak nech mi niekto povie odkiaľ Igor Matovič berie tú drzosť, tu aroganciu vo svojom myslení a konaní, keď si uzurpuje právo na výkon právomoci prezidenta SR a zároveň aj hlavného veliteľa OS SR do svojich diktátorských rúk, keď nato nemá najmenšiu právomoc a na základe čoho tvrdí, že právomoc prezidenta SR a zároveň hlavného veliteľa OS SR je vo vzťahu k OS SR len ceremoniálna ???!!! Takýto človek s takýmito pomýlenými a nanajvýš diktátorskými názormi na riadenie štátu a hlavne vo vzťahu k ozbrojeným zložkám štátu, nesmie byť na pozícií predsedu vlády už ani tie povestné tri minúty !!!

Hlavné zdroje :

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-460

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-321

 

Hospitalizácia Igora Matoviča je nevyhnutná a je celkom určite namieste!

26.11.2020

Myslím to celkom vážne ! A je to na prospech nie len jemu samotnému, ale predovšetkým je to na prospech celej našej spoločnosti. A ako to dosiahnuť ? Nuž presne tak, ako on chce dosiahnuť, aby sa občania SR išli testovať. Teda „dobrovoľne“ – nasilu! Je potrebné Igorovi Matovičovi dať jasnú slobodnú vôľu – buď pôjde dobrovoľne na niekoľko mesiacov na riadne [...]

I privinula Zuzana Igora na svoju politickú hruď, i zbavila ho viny. . .

25.11.2020

Zuzana Čaputová dňa 24.11.2020 učinila „zásadné“ vyhlásenie k občanom SR, k aktuálnej politickej situácií v našom štáte. Stretol som sa z názorom, že ju za toto nemáme už nijako „vyrušovať“ lebo viac už vykonať pre blaho národa nemôže. Naozaj ? Nuž ja som presvedčený, že svojim „zásadným“ vyhlásením ešte viacej situáciu zhoršila. Pozrime sa nato [...]

Zuzana Čaputová, je čas prezuť črievičky za bagandže!

24.11.2020

Aby nedošlo k omylu. Myslím tým prezutie – politické črievičky, za politické bagandže. Zuzana Čaputová, v pozícií najvyššieho ústavného činiteľa SR, už raz politické bagandže na „nohách“ mala. Bolo to po celý čas, keď v nich „chodila“ od svojej inaugurácie 15. júna 2019 do vyhlásenia výsledkov parlamentných volieb 2020 – do 1.3.2020. Začnem však [...]

NAKA

NAKA preverí informácie o údajnej korupcii prokurátorov

26.11.2020 16:48

O údajnom korupčnom správaní sa prokurátorov hovoril Alojz Baránik (SaS). Tvrdí, že môže mať informácie o tom, že prokurátori berú úplatky vo výškach 500 alebo 1000 eur.

Boris kollár

Kollárove návštevy sú vraj v poriadku, v piatok ho prepustia

26.11.2020 16:32

Generálny riaditeľ nemocnice potvrdil, že došlo ku konfliktu medzi sestričkami a priateľkami šéfa Národnej rady.

balistická raketa

Rusko vyskúšalo novú hypersonickú strelu protiraketovej obrany

26.11.2020 16:32, aktualizované: 17:01

Fregata triedy Admiral Gorškov úspešne otestovala protilodnú hypersonickú riadenú strelu 3M22 Cirkon v rámci testov nových zbraní.

November 89

Mikulec: Postup policajtov pri incidente s Gálom a Zajacom na výročie novembra '89 sa preveruje

26.11.2020 15:39

Minister vnútra sa podľa svojich slov o incident zaujíma. Postup bratislavských krajských policajtov je podľa neho predmetom kontroly.