Založ si blog

Zuzana Čaputová – Dúhová.

Zuzana Čaputová poslala svoj Pozdravný list pre Dúhový PRIDE Bratislava 2020. Hneď na úvod z neho odcitujem túto pasáž – „…Rozumiem posolstvu Dúhového PRIDE, za ktorým je túžba ľudí, aby žili v spoločnosti, ktorá sa k nim bude správať férovo a s rešpektom…“ Nuž ja teda nerozumiem Zuzane Čaputovej. Prečo vo svojom posolstve účastníkov ON LINE Dúhový PRIDE neodkázala na Ústavu SR ?! Preto, že nepozná jej znenie ? Alebo ho nechce v tejto spojitosti poznať ?! Tak jej, aj účastníkom tohto farebného PRIDE odcitujem ja a teraz :

Ústava SR, Čl. 1 – Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na žiadnu ideológiu ani náboženstvo.

Čl. 2, ods. (3) – Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá.

Čl. 12, ods. (1) – Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné.

Čl. 2, ods. (2) – Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.

Čl. 15, ods. (1) – Každý má právo na život. Ľudský život je hodný ochrany už pred narodením.

Čl. 16, ods. (1) – Nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia je zaručená. Obmedzená môže byť len v prípadoch ustanovených zákonom.

Čl. 19, ods. (1) – Každý má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena.

Čl. 19, ods. (2) – Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života.

Čl. 33 – Príslušnosť ku ktorejkoľvek národnostnej menšine alebo etnickej skupine nesmie byť nikomu na ujmu.

Čl. 41, ods. (1) – Manželstvo je jedinečný zväzok medzi mužom a ženou. Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru. Manželstvo, rodičovstvo a rodina sú pod ochranou zákona. Zaručuje sa osobitná ochrana detí a mladistvých.

Čl. 41, ods. (3) – Deti narodené v manželstve i mimo neho majú rovnaké práva.

Pýtam sa Zuzana Čaputová je toto posolstvo z Ústavy SR pre vás a účastníkov Dúhového PRIDE dostačujúce, aby ste pochopili, že v Slovenskej republike máme všetci rovnaké práva a nikto za svoju sexuálnu orientáciu alebo náboženstvo nemôže, nesmie byť poškodzovaný, znevýhodňovaný akýmkoľvek spôsobom  a zároveň nemôže a nesmie byť akýmkoľvek spôsobom zvýhodňovaný?!

Je potrebné si uvedomiť, že akýmikoľvek novými právami pre istú, úzku skupinu slovenského obyvateľstva, by sa nejednalo o úpravu ich práv, ale jednoznačne by sa jednalo o nadpráva pre istú úzku skupinu slovenského obyvateľstva pred ostatným väčšinovým obyvateľstvom. Dnes sa nesmie, ba je zakázané napr. pri prijímaní uchádzača do zamestnania pýtať sa na jeho sexuálnu orientáciu, náboženstvo alebo politickú príslušnosť. A takto je to správne a nemenné! Súkromný život, toho ktorého jedinca by mal byť a je nedotknuteľný nijakým spôsobom. Mňa osobne absolútne nezaujíma a ani to neodsudzujem, kto, ako a s kým žije vo svojej domácnosti, pravda až do chvíle, kým spôsobom svojho života neubližuje druhému. Mňa nezaujíma, čo kto robí za dverami a stenami svojho obydlia, ale verejne preferovať a dávať za normálnosť istú sexuálnu odchýlku od bežnej absolútne väčšinovej sexuálnej orientácie (muž/žena, žena/muž) mi pripadá nenáležité a nesprávne. Za bežnú a jedinú správnu sexuálnu orientáciu ja osobne považujem vzťah medzi mužom a ženou. Lebo len z takéhoto vzťahu sa môže zrodiť nový život, čo zaručuje zachovanie ľudstva, ako takého. Dnes nás politické špičky, ekonómovia a iné odborné kapacity upozorňujú a strašia, že demografická krivka slovenskej populácie prudko klesá a teda hrozí, zatiaľ, že nebude mať kto pracovať a do budúcna sa straší aj s tým, že ako národ môžeme aj zaniknúť, ak to takto pôjde ďalej. A my v takejto pre nás nelichotivej vízie našej národnej, občianskej a štátnej budúcnosti ideme preferovať nadpráva ľudí, ktorého koľvek občana SR, aby v prvom kroku mohli byť štátom oficiálne uznaní ako partneri (muž/muž, žena/žena) a v nasledujúcom kroku to bude oficiálne uznanie, že takéto partnerstvá si budú môcť adoptovať deti. Áno ? A pýtam sa čie ?! Veď ak pôjdeme týmto smerom, že budeme preferovať a zvláštnym zákonom takéto partnerstva chrániť a uznávať, tak v istom okamžiku sa nám prestanú deti rodiť a potom, si budú môcť adoptovať detí z tých štátov sveta, kde je zväzok muža a ženy posvätný ?! Ak by som mal byť v tejto otázke extrémny, tak by som navrhoval, aby sme pre zachovanie slovenského národa dávali na pretras inú oveľa „rozumnejšiu“ tému, ako začať dvíhať demografickú krivku okrem toho, že sa mladým ľuďom (muž/žena) vytvoria priaznivé životné podmienky, aby chceli a mohli mať deti (napríklad, tak ako tomu bolo v sedemdesiatych rokoch minulého storočia, keď tu vládol „hrôzostrašný“ socializmus a populácia bola prudko na vzostupe, poznáme to pod názvom „Husákove deti“!) a to je napr. možnosť mnohoženstva alebo mnohomužstva. Ja viem pritiahnuté za vlasy, ale z toho by aspoň bol pre našu spoločnosť úžitok v podobe prírastku obyvateľstva . (viď. príklad Boris Kollár, nie je to u nás bežné, ale zato akceptovateľnejšie, ako to posolstvo, ktorému Zuzana Čaputová tak jednoznačne rozumie a chápe to!) Ja osobne som proti Dúhovým PRIDE. Som proti tomu, aby sa na uliciach promenádovali polonahí muži, polonahé ženy (nie nie som puritán) a vzájomne sa rovnaké pohlavia verejne objímali a bozkávali a pod. protispoločenské nechutnosti. Privriem oko, a z akceptoval by som, ak by taký pochod zorganizovali muži a ženy a navzájom by si prejavovali náklonnosť výhradne medzi dvoma úplne odlišnými pohlaviami. Takýto „dvojfarebný“ pochod by som aj ja pochopil a rozumel by som mu !

Súhlasím s tou časťou Čaputovej „Pastierskeho listu“ Dúhovému PRIDE, kde uvádza – „Pre mňa ste rovnocennou súčasťou Slovenska. Máte tu svoj domov, právo žiť slobodne a dôstojne. Ste prirodzenou súčasťou našich rodín, susedstiev, pracovných a školských kolektívov a spoločne vytvárame hodnoty, z ktorých prospieva celé Slovensko.“ Áno súhlasím a opäť prízvukujem, že toto všetko im umožňuje nielen náš zákon zákonov, Ústava SR, ale aj iné právne úpravy zaručujúce dôstojnosť a ľudské práva každého občana žijúceho na území zvrchovaného štátu – Slovenskej republiky a to rovnako, bez uprednostňovania ! A keďže toto platí, tak potom nerozumiem, prečo takýto list Zuzany Čaputovej tejto skupine ľudí ! Mňa jej list urazil, pretože si nemyslím, žeby naša, naozaj značne tolerantná spoločnosť bránila týmto, inak sexuálne orientovaným občanom, žiť dôstojný život v intenciách nášho právneho, spoločenského poriadku a života. Úplne stačí, ak sa títo naši spoluobčania v prípade, že im niekto neadekvátnym spôsobom kvôli ich sexuálnej orientácií bude upierať práva, ktoré v našej republike platia pre každého bez výnimky, budú brániť aj verejným poukázaním na tie osoby, skupiny ľudí, štátne inštitúcie alebo zamestnávateľov, ktorí ich takto dehonestujú resp. im upierajú ich spoločenské a ľudské práva zaručené Ústavou Slovenskej republiky. Naozaj si myslím, že nie je potrebné pre tieto inak orientované skupiny našich občanov prijímať akékoľvek iné právne úpravy týkajúce sa výhradne len ich, bolo by to podľa môjho názoru popieranie samotnej Ústavy SR, ktorá jasne hovorí o rovnosti nás všetkých, bez ohľadu načokoľvek. Nepôjdem ďalej do podrobnosti lebo riskujem, že to by pri dnešnej neoliberálnej nálade v našej spoločnosti mohlo spôsobiť, žeby tento môj názor, mohol byť považovaný, ako za nenávistný, ba dokonca za navádzanie na násilie a to teda nie je absolútne pravda, čo jasne vyplýva z textu tohto článku ! Zároveň na záver uvádzam, že je do budúcna pre našu spoločnosť, takto verejne propagovať tieto inak sexuálne orientované skupiny nášho obyvateľstva, nežiadúce, hlavne so zreteľom na zdravý vývin našej spoločnosti. Akceptujme v našej spoločnosti takto inak sexuálne orientovaných ľudí, nehaňme ich, berme ich za sebe rovných, ale nedávajme im žiadne nadpráva, neuprednostňujme ich, ale dajme im jasne najavo, že aj pre nich platia všetky zákony nášho práva a Ústavy SR rovnako, ako pre kohokoľvek iného ! Nič viac nič menej ! Takíto inak orientovaní ľudia tu žili, žijú a budú žiť, ale nerobme z toho „hrdinstvo“, resp. ich spoločenský nepovyšujme nad ostatnú väčšinu sexuálne prirodzene orientovanú !

Takže naozaj nechápem, čo týmto svojim Pozdravným listom Dúhovému PRIDE chcela Zuzana Čaputová, nám všetkým občanom SR odkázať, aké že to jej posolstvo. A už vôbec nechápem, prečo z týchto ľudí robí trpiacu menšinu, keď Ústava SR a iné zákony im jasne zaručujú, že sú riadnymi občanmi SR zo všetkými právami a povinnosťami !!!

Zároveň som sa nikde nedopátral, žeby Zuzana Čaputová napísala svoj Pozdravný list aj pochodu, ktorý organizuje spoločenstvo občanov SR pod názvom Hrdí na rodinu. Nikde som sa nedočítal, ani som nenašiel žiadny materiál, ktorý by oznamoval, že sa Zuzana Čaputová milo prihovorila nejakým listom aj tomuto pochodu, ktorý bol naposledy organizovaný  rovno pod jej „nosom“ v Bratislave 20.7.2019 o 14:30 ( http://hrdinarodinu.sk/) a mala ich možnosť, ako mama dvoch dcér aj osobne pozdraviť ! Nenašiel som, žiaden jej list, ba ani najmenšiu zmienku, že aj im rozumie a chápe ich posolstvo, ktoré svojim pochodom chceli vyjadriť  a aj vyjadrili !

Aby som bol voči Zuzane Čaputovej spravodlivý, tak musím seriózne napísať, že tento mimoriadne „dôležitý“ Dúhový PRIDE s jasným posolstvom, minimálne pre Zuzanu Čaputovú, on line, pozdravili aj iné slovenské „osobnosti“ nášho politického, spoločenského a cirkevného života (Ministerka spravodlivosti Kolíková, primátor Bratislavy Vallo, „ochrankyňa“ ľudských práv Patakyová, evanjelická farárka Polcková)  . Z týchto našich „osobnosti“, by som ešte rád v stručnosti zareagoval na evanjelickú farárku, farského úradu v Bratislave Mgr. Annu Polckovú. Ani náhodou jej neupieram jej názor. Len by som sa jej takto na diaľku chcel opýtať, či dostatočne študovala evanjelium, Bibliu a či si pamätá, ako Boh stvoril svet a život na ňom. Nuž je hodno si Anna Polcková pripomenúť  toto z 1. kapitoly knihy Genezis : ( https://www.abuba.sk/abuba/node/752)

„Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby! Nech vládne nad rybami mora i nad vtáctvom neba i nad dobytkom a divou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi!“ 27 A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril.
28 Boh ich požehnal a povedal im: „Ploďte a množte sa a naplňte zem! Podmaňte si ju a panujte nad rybami mora, nad vtáctvom neba a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi!“ 29 Potom Boh povedal: „Hľa, dávam vám všetky rastliny s plodom semena na povrchu celej zeme a všetky stromy, majúce plody, v ktorých je ich semeno: nech sú vám za pokrm!“

Takže toto chcel Boh. Ak by chcel niečo iné, tak by nestvoril muža a ženu, a nenakázal im aby sa milovali a množili, ale by bol stvoril muža a muža alebo ženu a ženu. Myslím, že som tým povedal všetko, to však neznamená, že máme byť k iným odlišnostiam od toho prirodzeného v našom ľudskom živote nevšímaví resp. násilnícki, ba až urážajúci ich ľudskú dôstojnosť. Opak je pravdou, čo dokazuje text tohto môjho článku !!!

No a k ministerke spravodlivosti Márií Kolíkovej, ktorá vo vzťahu k tejto „utláčanej“ skupine ľudí inak sexuálne orientovanej hovorí o akomsi ich (Programové vyhlásenie vlády) záväzku smerom k ľuďom žijúcim v jednej domácnosti aspoň na úrovni majetkových práv. Mária Kolíková nehovorí priamo o tom, že sa jedná o sexuálny vzťah dvoch rovnakých pohlaví žijúcich v jednej domácnosti, ona hovorí o ľuďoch žijúcich v jednej domácnosti, čo môžeme chápať aj ako spoločne žitie muža a ženy bez sobáša ! Áno momentálne máme právne upravené majetkové vzťahy, teda právo na dedenie, len na základe uzatvoreného manželského zväzku medzi mužom a ženou ! Ak by sme mali prijať návrh Márie Kolíkovej, tak potom zrušme sobáše a prehlásme, že za vzťah so všetkými právnymi istotami bude platiť pre všetkých, keď zdieľajú jednu domácnosť a pritom nemusí byť medzi nimi žiaden intímny vzťah, jednoducho postačí, že žijú na jednej adrese, majú tam svoj trvalý pobyt a žijú v jednom byte – teda v jednej domácnosti ! Naozaj úprimne, pre mňa je to absolútne pomýlené videnie sveta !

No a za absolútne pomýlené považujem aj toto Kolíkovej vyjadrenie na skupinu občanov SR inak sexuálne orientovanú – „Je chybou, ak to, že je niekto rozdielny, vnímame tak, že nás to ohrozuje. A je zbytočné vnímať tieto strachy a obavy. Myslím si, že je, naopak, dôležité otvoriť srdce, otvoriť ho smerom k tým, ktorí sú iní ako my. A ak sú tolerantní, buďme k nim tolerantní aj my“ (https://dennikn.sk/minuta/1979093/) Ja nevnímam inak sexuálne orientovanú skupinu ľudí, že ma ohrozuje, ani náhodou a nemám ani žiadne strachy a už vôbec nie obavy. Len si myslím, že toto nie je niečo, čo by malo byť takto verejne preferované a podsúvané širokej verejnosti, ako absolútne porušovanie ich práv a slobôd. Môj článok jasne preukazuje, že im neupieram, žiadne práva ani povinnosti, ktoré platia bez výnimky pre všetkých občanov SR ! A čo sa týka majetkového vysporiadania, ľudí ktorí nežijú v manželskom zväzku, ale ako hovorí Mária Kolíková, stačí ak žijú v jednej domácnosti a spoločne ju zdieľajú (čo všetko má Mária Kolíková, pod slovným spojením „zdieľať spoločnú domácnosť“ na mysli ?!), tak náš právny poriadok na majetkové vyrovnanie resp. usporiadanie má dve inštitúcie – Závet a Darovacia zmluva ! Týmto spôsobom môže každý občan, ešte počas svojho života, sám a slobodne, rozhodnúť, akým spôsobom bude s jeho majetkom naložené, či už počas jeho života alebo po smrti !!!

 

Zamestnanci TV Markíza a spol. nič nepochopili!

28.05.2024

A nie len v TV Markíza, ale aj v Sme.sk, v Aktuality.sk, v Denníku N a vo všetkých tých médiach, ktoré si ešte stále namýšľajú, že len oni jediné sú tie, čo majú právo a patent na pravdu, že len oni sú tí, čo majú právo odsudzovať iné média, že len oni sú tí, čo majú právo Slovákov nie informovať, ale ich vedomie a mienku formovať na svoj obraz! TV [...]

Čaputová Jančkárovej – „Držím palce aj Vám“.

27.05.2024

Týmito slovami sa Čaputová rozlúčila s redaktorkou RTVS v relácií O 5 minút 12 v ostatnej nedeľnej relácií. https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14036/468070#4219 Pýtam sa, to čo je? V čom Čaputová drží Jančkárovej palce? Nuž, ale pekne po poriadku. Skôr, ako sa dostanem k hlavnej téme dnešného môjho článku, k „nestrannej“ a „apolitickej“ TV diskusií [...]

Kovačičov koniec – tragédia slovenských médií!

25.05.2024

Mohol by som začať škodoradostne asi aj takto – Michal Kovačič, sa ešte dvakrát v Na telo mediálne vyspí a skončil. Ale týmto by som sa zaradil do šíku tých, ktorí sa z tohto tešia. Pýtam sa, komu toto prospieva a na čí je to propsech? Ja osobne sa neteším z toho, že moderátori médií, ktoré si hrdo hovoria, že sú média hlavného prúdu, takto končia, doslova [...]

migrácia, vojaci, poľsko, rusko, hranica

Agresivita na Poľských hraniciach narastá: Varšava obnovuje nárazníkovú zónu s Bieloruskom

29.05.2024 12:04

Ilegálny migrant na hranici s Bieloruskom pobodal poľského pohraničníka.

Fico postrelenie prevoz BBX

Tenké črevo mal prestrelené na piatich miestach. Kaliňák odhalil detaily o zranení premiéra Fica

29.05.2024 11:35

Liečba predsedu vlády Roberta Fica naďalej prebieha podľa očakávaní.

Britain Royals

Angličania začnú platiť s portrétom kráľa. Čaká to aj Kanaďanov, ale väčšina z nich ho nechce mať v peňaženke

29.05.2024 11:10

Portrét Juraja III. sa objaví na všetkých existujúcich bankovkách v hodnote 5, 10, 20 a 50 libier. Prvé kusy sa dostanú do obehu 5. júna.

Marián Petko, ANS

Členovia Asociácie nemocníc Slovenska podpísali dodatky zmlúv so všetkými zdravotnými poisťovňami

29.05.2024 10:58

So štátnou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou majú zmluvu platnú len do konca júna.