Založ si blog

Ústavný súd SR-Zuzana Čaputová-Ústavný súd Rakúskej republiky !

Nemám z toho ani frustráciu a ani nemám penu okolo úst, keď neustále poukazujem nato, že občianka Zuzana Čaputová nie je oficiálne zvolenou prezidentkou Slovenskej republiky !

Snažím sa len poukázať nato, že v tejto veci má na stole ÚS SR oficiálnu ústavnú sťažnosť (dve) od JUDr. Štefana Harabina a samotný ÚS SR ju neodmietol, ale prijal ako opodstatnenú v súlade s ústavnosťou a zákonnosťou platnou na území SR, na svoje prejednanie.

Až do vyslovenia rozhodnutia ÚS SR o veci samotnej budem neustále poukazovať na tento nesmierne závažný problém na našej politickej scéne.

Poukazujem nato hlavne preto, že samotná občianka Zuzana Čaputová sa vo všetkých svojich predvolebných (prezidentských) debatách a rozhovoroch dušovala, že ona je iná, že je nekonfliktná, že chce robiť politiku slušne a na tvrdom princípe uznávania ústavnosti a zákonnosti všetkých platných noriem na území SR ! Že jej hodnotové nastavenie a životný príbeh je o tom, ako sa striktne drží slovenskej právnej legislatívy a vyzývala a vyzýva aj dnes, a to len vládnu koalíciu a SMER-SD, na jej dodržiavanie a dožaduje sa, aby právo a spravodlivosť platila pre všetkých občanov SR rovnako, bez ohľadu na spoločenské postavenie daného jedinca.

Bola to práve občianka Zuzana Čaputová, ktorá hneď na začiatku pošliapala tieto hodnoty a to za výdatnej pomoci Ústavného súdu SR – Predsedu Ivana Fiačana a dvoch ďalších najvyšších ústavných činiteľov – Predsedu NR SR Andreja Danka a predsedu vlády SR Petra Pellegriniho.  Keď občianka Zuzana Čaputová videla (a to ako osoba s právnickým vzdelaním mala vidieť a vedieť) a mala jasnú vedomosť o podaní sťažnosti na ÚS SR ohľadne ústavnosti a zákonnosti prezidentských volieb 2019 a ÚS SR túto sťažnosť prijal ako dôvodnú, tak sa mala k danej veci postaviť, tak ako to hlásala na svojich predvolebných vystúpeniach a sama ako „víťazka“ volieb, mala ÚS SR požiadať o pozastavenie účinnosti výsledkov prezidentských volieb a poukázať na naliehavosť tejto ústavnej sťažnosti a žiadať o jej čo najskoršie preverenie a vyrieknutie rozhodnutia, akéhokoľvek ! Týmto by si občianka Zuzana Čaputová získala prestíž aj u tých voličov, ktorí ju nevolili. Avšak stal sa pravý opak, hodnotové nastavenie občianky Zuzany Čaputovej sa otočilo o 180o a ďalej pokračovala v zmysle vety majora Terazkyho „Čo bolo bolo, terazky som prezidentkou !“ Najviac ma na tomto udivuje postoj Predsedu Ústavného súdu SR Ivana Fiačana, ktorý hrubo pošliapal ústavu SR, jej ČL. 101, odsek (9) „ O ústavnosti alebo zákonnosti volieb prezidenta rozhoduje Ústavný súd Slovenskej republiky“, BODKA a nikto iný !!! Ako sa všetci ústavní činitelia mohli zúčastniť tej neústavnej a nezákonnej inaugurácie občianky Zuzany Čaputovej za prezidentku SR ?! Veď hlavne zákonodarci SR na začiatku svojho funkčného obdobia, pri preberaní poslaneckého mandátu skladajú poslanecký sľub v tomto znení „Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme jej občanov. Budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života“ ! Ako je možné, že sa ani jeden poslanec NR SR oficiálne nesťažuje na nečinnosť Ústavného súdu SR a tým by potvrdil, že dodržiava svoj poslanecký sľub v zmysle dodržiavania Ústavy SR a nežiada od Ústavného súdu SR vysvetlenie prečo nepovažuje tieto sťažnosti JUDr. Štefana Harabina na platnosť prezidentských volieb 2019 za naliehavé a prečo za naliehavé považoval pozastaviť účinnosť ničím, pre radového občana zaujímavým, a pre bežný život dôležitý zákon o predvolebnom moratóriu na predvolebné politicky manipulatívne prieskumy verejnej mienky, ktoré podala občianka Zuzana Čaputová a to v rekordne krátkom čase, ani nie 30 dní !!!

Toto Vážení občania a oprávnení voliči SR je to, načo by sme sa mali všetci pýtať Predsedu ÚS SR Ivana Fiačana a „naše“ „objektívne“ média by mali mať túto otázku denne, veľkými písmenami na svojich titulných stránkach novín a touto otázkou na ÚS SR, by sa mali začínať všetky hlavné večerné televízne noviny, všetkých našich „mienkotvorných“ televízií na čele so štátnou RTVS !!!

Aj občianka Zuzana Čaputová sa stále vo svojich vyjadreniach obracia a poukazuje na vyspelú západnú demokraciu v dodržiavaní práva a zákonov pre všetkých občanov bez rozdielu v spoločenskom postavení daných vyspelých demokratických štátov a akosi si nevšimla ako rozhodol Ústavný súd Rakúskej republiky (ÚSRR) v roku 2016 po druhom kole prezidentských volieb – https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/397864-rakusky-ustavny-sud-zrusil-vysledky-prezidentskych-volieb/. Nikto v Rakúsku sa nad týmto rozhodnutím ÚSRR nepozastavil, druhé kolo sa zopakovalo a bolo tak zadosťučinené Ústave Rakúskej republiky, tak ako sa vo vyspelom demokratickom svete sluší a patrí ! Najviac za povšimnutie patrí vyjadrenie vtedajšieho Predsedu Ústavného súdu Rakúskej republiky pána Holzingera, že cieľom Ústavného súdu Rakúskej republiky nebolo rozhodovať o víťazovi alebo porazenom, a ďalej dodal : „Voľby sú základom našej demokracie a ústavný súd ju musí dodržiavať funkčnú. Naše rozhodnutie má posilniť dôveru občanov v náš právny štát a v demokraciu“ ! Kedyže sa aj My občania suverénneho a demokratického štátu dočkáme takejto vety z úst Predsedu ÚSSR a kedy sa dočkáme, že sa s týmto právnym názorom stotožní aj občianka Zuzana Čaputová ?!

V tomto nám veľkú nádej nateraz nedávam. Samozrejme o všetkom môžu rozhodnúť už na dvere klopkajúce PV 2020, ale to len za predpokladu, že si národ a občania SR zvolia takých svojich zástupcov do NR SR, ktorí svojou odhodlanosťou a nebojácnosťou urobia v tomto smere radikálnu nápravu a možno sa odhodlajú aj zrušiť Ústavný súd SR a nahradiť ho inou a najme absolútne od politiky nezávislou inštitúciou.

Záver :

Občianka Zuzana Čaputová sa stále cíti ako ta Alica v zázračnej krajine, (a my radoví občania ako tá Alenka v ríši divov !) kde sa jej splní každé je vysnené prianie, avšak si neuvedomuje, že nežije v nejakej tej jej krajine, ale v Slovenskej republike, v Slovenskom modernom demokratickom štáte, kde po PV 2020 sa tá jej krajina zrúti, občianka sa prebudí a prebudenie do skutočného právneho poriadku môže byť naozaj nepríjemné ! Ale ešte nie je neskoro a je potrebné aby „spravodlivá“ a ústavu SR „dodržiavajúca“ občianka Zuzana Čaputová, bez ďalšieho odkladu požiadala ÚSSR, aby prehodnotil svoje naliehavosti v posudzovaní podaných ústavných sťažnosti, aby pozastavil účinnosť výsledkov prezidentských volieb SR 2019 až do svojho riadneho rozhodnutia o ich ústavnosti a zákonnosti, a takto vyvinula tlak na samotný Ústavný súd SR a jeho predsedu Ivana Fiačana, aby v tejto veci bezodkladne konal !

BODKA :

Uvedený článok nie je frustráciou z občianky Zuzany Čaputovej, ani nenávisť voči občianke Zuzane Čaputovej a ani podpora Štefanovi Harabinovi. Uvedený článok ma poukázať nato, že Ústavný súd SR tu nie je na to, aby posudzoval, kto je víťazom alebo porazeným v dotknutých prezidentských voľbách 2019, ale na to, že ak prijalneodmietol ústavnú sťažnosť na posúdenie ústavnosti a zákonnosti prezidentských volieb 2019, tak takúto sťažnosť mal považovať za svoju prioritu a dať jej punc najvyššej naliehavosti, pretože sa tu nejednalo o posúdenie volieb na starostu najmenšej obce SR (v žiadnom prípade nezľahčujem, ak by takýto problém nastal v niektorej z našich malých obcí – počtom obyvateľov), ale o voľbu najvyššieho ústavného činiteľa SR ! Ústavný súd a jeho predseda Ivan Fiačan, ihneď po oficiálnom prijatíneodmietnutí tejto ústavnej sťažnosti mal okamžite pozastaviť účinnosť výsledkov týchto prezidentských volieb až do svojho rozhodnutia o ich ústavnosti a zákonnosti !, mal v tomto smere okamžite konať (aj keď nebol plne obsadený, ale funkčný bol !), až do jeho rozhodnutia by kompetencie prezidenta SR prešli automaticky na vládu SR, a v žiadnom prípade by sa nedalo hovoriť o ústavnej kríze. Dnes v tomto smere ústavná kríza pretrváva !, totiž nikto v našom štáte nevie na čom v tomto smere sme, bola ústava SR porušená, nebola Ústava SR porušená, je občianka Zuzana Čaputová prezidentkou SR, nie je občianka Zuzana Čaputová prezidentkou SR ?! Ústavný súd SR by mal byť, čo dnes nie je, garantom demokracie v našom štáte a myl by konať len a len v prospech zachovania ústavnosti a zákonnosti v našej republike, a keď Ústava SR jasne hovorí, že jedine ÚS SR môže rozhodnúť o ústavnosti a zákonnosti prezidentských volieb, tak to musí plne rešpektovať, a nie, aby jeho predseda Ivan Fiačan, ako prvý „utekal“ inaugurovať novu hlavu štátu, ak má na stole riadne prijatú ústavnú sťažnosť. On ako prvý , mal upozorniť aj ďalších dvoch ústavných činiteľov, predsedu NR SR a predsedu vlády (ak ich právne vedomie je na tak nízkej úrovni, že tento rozpor z ústavou SR akosi nepostrehli), že až do riadneho rozhodnutia o týchto ústavných sťažnostiach, nie je možné vykonať akt inaugurácie (teda uvedenie do funkcie) prezidenta SR, nech by sa jednalo o kohokoľvek, aj keby tým víťazom bol samotný Štefan Harabin, Ústavný súd SR musí striktne postupovať v zmysle Ústavy SR !!!

Dávam predsedovi Ústavného súdu Ivanovi Fiačanovi do pozornosti Čl. 125 bod (2), Ústavy SR : „Ak ústavný súd prijme návrh na konanie podľa odseku 1, môže pozastaviť účinnosť napadnutých právnych predpisov, ich častí, prípadne niektorých ich ustanovení, ak ich ďalšie uplatňovanie môže ohroziť základné práva a slobody, ak hrozí značná hospodárska škoda alebo iný vážny nenapraviteľný následok.“ . Otázka – pán Ivan Fiačan, je Vaši nekonaním v tejto veci ohrozené základné právo a sloboda ostatných kandidátov na prezidenta SR a Vaším nekonaním v tejto veci nehrozí SR značná hospodárska škoda alebo iný nenapraviteľný následok ?!

 

Pre čitateľov mojich článkov, oponentov (uznávam a v žiadnom prípade neupieram, každého právo na jeho názor, nech je akýkoľvek) nepociťujem voči nikomu nenávisť, ani voči občianke Zuzane Čaputovej a ubezpečujem, že ani nie som psychický narušený, duševne chorý, ale ak sa tak všetci všemohúco dožadujeme dodržiavania demokratických princípov, tak sa o to snažme u každého občana SR, a to bez ohľadu na jeho spoločenské postavenie, pozície prezidenta SR nevynímajúc a hlavne nerobme žiadne rozdiely, pretože ak by sa v tomto prípade jednalo o Maroša Ševčoviča alebo Štefana Harabina a občianka Zuzana Čaputová by podala na ÚS SR presne takú istú ústavnú sťažnosť na ústavnosť a zákonnosť prezidentských volieb, ako jeden z porazených kandidátov, a ÚS SR by jej ústavnú sťažnosť prijal ako opodstatnenú, tak môj postoj by bol presne taký istí ako ho prezentujem vyššie v článku a tiež by som požadoval od ÚS SR pozastavenie účinnosti výsledkov prezidentských volieb a bol by som proti tomu, aby bol Maroš Ševčovič alebo Štefan Harabin inaugurovaný za prezidenta SR, až do riadne zverejneného rozhodnutia ÚS SR o tejto ústavnej sťažnosti. Už zrozumiteľnejšie sa to hádam ani napísať a pomenovať z mojej strany nedá !

 

 

Čaputová a osem „statočných demokratov“!

31.03.2023

Asi každý pozná resp. videl USA western – Sedem statočných. Film je už dostatočne „zarastený“/„bradatý“ lebo svetlo sveta uzrel v roku 1960, teda pred 63 rokmi… Vtedy sa USA kinematografia presne trafila do historických pomerov USA, aké „demokratické“ princípy sa u nich uplatňovali. Avšak si neuvedomovali, že takto „demokraticky“ sa USA administratíva po [...]

Slováci, čaká vás ďalšia vlna zdražovania. Nevadí, veď stojíme na správnej strane dejín? !

30.03.2023

Na Západe, na tom vyspelom západe EÚ to dnes medzi pracujúcim ľudom vrie, búria sa čim ďalej tým viac a tu na Slovensku pohodička! Dokonca už aj „demokraticky-objektívne“ média slovenskej, jedinej „pravdu“ píšucej mediálnej scény, to jednoducho už nemôžu držať pod mediálnou pokrievkou, viď napr. TU – „Západ sa búri ako už dávno nie…“ – [...]

„Sibyla“ Čaputová opäť v plnej „paráde“!

29.03.2023

Na Káčerovom Ministerstve zahraničných vecí slovenskej republiky sa dňa 27.3.2023 konal XXI. Ročník Hodnotiacej konferencie zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky, na ktorú boli pozvaní hostia, takpovediac výhradne z jedného politického súdka! Takže hovoriť o tejto konferencií, ako o demokratickej, vyváženej – nemôže byť ani len reči! Nebol tam jeden [...]

zelenskyj, ukrajina, heger, sanduová, plenkovič, golob

Zelenskyj na summite v Kyjeve: Buča sa musí stať "symbolom spravodlivosti"

31.03.2023 22:45

Vyhlásil to na prvé výročie stiahnutia Ruska z tohto mesta pri Kyjeve, ktoré je teraz stelesnením obvinení z ruských vojnových zločinov.

Andrew Tate

Kontroverzného influencera Tatea a jeho brata premiestnia do domáceho väzenia

31.03.2023 22:38

Bratia Tateovci a dve Rumunky údajne pašovali, najímali a zneužívali ženy a nútili ich k výrobe pornografie na účel zisku.

obilie

Päť krajín EÚ vrátane Slovenska požaduje obmedzenie dovozu ukrajinského obilia

31.03.2023 21:00

Krajiny adresovali list šéfke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej.

švajčiarsko, vlak, útok

Vo Švajčiarku sa vykoľajili dva vlaky na rôznych miestach

31.03.2023 20:52

Nehody sa stali neďaleko hlavného mesta Bern počas búrky.