Založ si blog

U. S. ARMY/NATO, všimli ste si? Dnes máme na Slovensku Deň odchodu okupačných vojsk!

Dnes je presne 33 rokov od chvíle, kedy z územia vtedajšieho Česko-Slovenska odišiel posledný konvoj sovietskych vojsk, ktoré tu boli od 21.8.1968.

Dnes sa média tzv. hlavného prúdu, len tak hemžia dehonestujúcimi článkami na adresu sovietskeho vedenia na čele ktorého vtedy stál GT ÚV KSSZ Leonid Iľjič Brežnev, za ich vojenský vpád na vtedajšie územie ČSSR, ktoré sa samozrejme nemalo stať, ale čo je úplne, že pomýlene, prirovnávajú to k dnešnému vpádu vojsk Ruskej federácie na územie Ukrajiny, ktoré sa uskutočňuje úplne v inom čase, za úplne odlišného geopolitického rozdelenia síl v Európe medzi USA a RF a hlavne sa nám snažia nahovoriť, že ak nebudeme do aleluja vojensky pomáhať Ukrajine, ba až na jej území aj bojovať proti RF, tak sa môže zopakovať na Slovensku 21. august 1968!. Čo je pre mňa osobne blud, aleže galaktických rozmerov!

Ale stalo sa a USA sa o to absolútne nezaujímali lebo jasne vyhlásili, že toto je po rozdelení sveta a Európy, po II. sv. vojne územie, kde majú svoj vplyv jedine Sovieti, ako jedna z naj víťazných mocností nad nemeckým nacistickým fašizmom.

A oni, USA, mali svoj jasný vplyv v ostatnej západnej časti Európy a inde vo svete, do ktorého sa im zase nemiešali Sovieti.

Takto to vtedy bolo a to je holý fakt!

Nuž a keďže sovietske vojska tu po 21.8.1968 boli aj so svojimi spojencami z Varšavskej zmluvy, tak bolo potrebné to nejako urovnať, ako by odtiaľ odišli, aby to pred socialistickým pracujúcim človekom nevyzeralo, že odchádzajú preto lebo tu vpadli neoprávnene.

A tak dňa 16. októbra 1968 bola v Prahe podpísaná Zmluva medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o podmienkach dočasného pobytu sovietskych vojsk na území Československej socialistickej republiky – https://www.aspi.sk/products/lawText/1/31358/1/2/vyhlaska-c-11-1969-zb-o-zmluve-medzi-vladou-ceskoslovenskej-socialistickej-republiky-a-vladou-zvazu-sovietskych-socialistickych-republik-o-podmienkach-docasneho-pobytu-sovietskych-vojsk-na-uzemi-ceskoslovenskej-socialistickej-republiky/vyhlaska-c-11-1969-zb-o-zmluve-medzi-vladou-ceskoslovenskej-socialistickej-republiky-a-vladou-zvazu-sovietskych-socialistickych-republik-o-podmienkach-docasneho-pobytu-sovietskych-vojsk-na-uzemi-ceskoslovenskej-socialistickej-republiky

Hneď v Čl.1 sa píše – „Vláda Zväzu sovietskych socialistických republík, konajúc so súhlasom vlád Bulharskej ľudovej republiky, Maďarskej ľudovej republiky, Nemeckej demokratickej republiky, Poľskej ľudovej republiky a vláda Československej socialistickej republiky sa dohodli na tom, že časť sovietskych vojsk, nachádzajúcich sa v Československej socialistickej republike, zostáva dočasne na území Československej socialistickej republiky s cieľom zaistenia bezpečnosti krajín socialistického spoločenstva pred silnejúcimi revanšistickými snahami západonemeckých militaristických síl.

Ostatné vojská Zväzu sovietskych socialistických republík, ako aj vojská Bulharskej ľudovej republiky, Maďarskej ľudovej republiky, Nemeckej demokratickej republiky a Poľskej ľudovej republiky budú v súlade s dokumentmi moskovských rokovaní v dňoch 23.-26. augusta a 3.-4. októbra 1968 odsunuté z územia Československej socialistickej republiky. Odsun týchto vojsk sa začne po ratifikácii tejto Zmluvy oboma stranami a uskutoční sa po etapách v priebehu dvoch mesiacov.“

Takže časť sovietskych vojsk ostala na území ČSSR a všetky ostatné sovietske vojska a ich „varšavských“ spojencov, územie ČSSR opustili.

Z uvedenej zmluvy jasne vyplýva, že sovietske vojska na území ČSSR spadajú jedine pod velenie ZSSR.

Avšak je tam napísané aj toto – „Sovietske vojská sa nemiešajú do vnútorných vecí Československej socialistickej republiky.“, ale hlavne toto – „Sovietske vojská, osoby k nim patriace a členovia rodín týchto osôb, nachádzajúce sa na území Československej socialistickej republiky, budú zachovávať právny poriadok platný v Československej socialistickej republike.“

Či to tak v praxi bolo aj naozaj, tak to si netrúfam povedať, ale aspoň to bolo na papieri!

No a teraz POZOR, v Čl.9 tejto dohody sa konštatuje toto – „Otázky jurisdikcie spojené s dočasným pobytom sovietskych vojsk na území Československej socialistickej republiky sa upravujú takto: – 1. Pri trestných činoch a priestupkoch, ktoré na území Československej socialistickej republiky spáchajú osoby patriace k sovietskym vojskám alebo členovia ich rodín, uplatňuje sa československé právo a pôsobia československé súdy, prokuratúra a iné orgány príslušné pre otázky stíhania trestných činov.

Trestné činy, ktoré spáchajú sovietski vojaci, vyšetruje vojenská prokuratúra a prejednávajú ich orgány vojenskej justície Československej socialistickej republiky.“

Samozrejme, že pre úplnosť a objektivitu musím spomenúť aj záver tejto dohody, kde sa konštatuje toto – „Táto Zmluva nadobudne platnosť po ratifikácii oboma stranami a zostane v platnosti, pokiaľ sa sovietske vojská dočasne budú nachádzať na území Československej socialistickej republiky. Zmluva môže byť zmenená po dohode zmluvných strán.“

Takže áno, platnosť tejto dohody nebola presne časovo ohraničená, ale mohla byť zmenená na základe dohody obidvoch zmluvných strán. A to nastalo po (vopred dohodnutom!) rozpade socialistického východného bloku, vďaka obalamutenia Gorbačova vtedajším vedením USA, západnej Európy a NATO…

Takže toľko história.

Dnes tu sovietske, ba ani ruské vojská nemáme, už dlhých 33 rokov, ale čuduj sa svete, máme tu iné cudzie vojská, ktoré tu nikto z občanov SR napr. referendom nevolal, nepovolal, keď už tu máme tu demokraciu západného typu!

Tú demokraciu, ktorá sa nám snaží nahovoriť, že o všetkom rozhoduje občan-suverén!

Pre mňa osobne sú to vojská okupačné, hlavne vojská U.S. Army.

Ale pre časť nášho politického spektra a pre všetky média tzv. hlavného prúdu toto sú vojska NATO, s ktorými sme v jednom vojenskom „obrannom“ zväzku a teda je podľa nich prirodzene, že tu sú, že tu majú svoje stanovištia, vojakov, zbrane – namierené, ako ináč na východ, ale už nie na Sovietsky zväz, ale už „len“ na Ruskú federáciu, na Moskvu!

A keďže USA administratíve, vojnovo štváčskej sa málilo, aby tu na území SR mali len kontingenty svojich vojsk patriace pod velenie NATO, tak si u bývalej „vlády“ a bývalej „prezidentky“ Čaputovej vymohli, presadili Parlamentom SR a podpísanie Čaputovou (tá takto učinila v mžiku!), vraj „obrannú“ Dohodu medzi USA a SR!

Teda niečo na spôsob vojenskej zmluvy medzi ČSSR a ZSSR.

Ale pozor, je tu „malý“ rozdiel.

Tí čo za SR podpísali takúto potupnú dohodu (novodobý pozývací list pre vojská USA!) (Naď, Korčok a Čaputová!), sa dušovali, že USA na našom území, si podľa tejto Dohody nemôžu zriadiť svoje vojenské základne.

Naozaj?

Tak potom, ako si máme vyložiť, vysvetliť toto znenie textu v tejto Dohode, že – „…sú ozbrojené sily USA oprávnené…, …(na) výstavbu na podporu vzájomne dohodnutých činností a na iné účely, na ktorých sa Strany alebo ich výkonní zástupcovia môžu dohodnúť, vrátane tých, ktoré sa vykonávajú v rámci Severoatlantickej

Zmluvy,“ – Čl.3, bod(1).

Aké sú to stavby, ktoré si tu U.S. Army a NATO môžu postaviť, ktoré sú v tejto Dohode „presne“ špecifikované, ako „stavby na iné účely“?

Napríklad to môže byť  stavba na „iné“ účely – stabva vojenskej základne vojsk U.S. Army a NATO?!

Moja odpoveď znie – ÁNO!

No a potom je tu ďalšia „rovnaká“ textácia, ako vo vojenskej zmluve medzi ČSSR a ZSSR a to je táto – ČLÁNOK 12 – TRESTNÁ PRÁVOMOC, kde sa okrem iného píše aj toto – „Slovenská republika preto na žiadosť Spojených štátov a na podporu svojho záväzku o vzájomnej obrane týmto uplatňuje svoju suverénnu diskrečnú právomoc vzdať sa svojho prednostného práva na výkon trestnej právomoci podľa článku VII odseku 3 písm. c) NATO SOFA“ a aj toto – „Ozbrojené sily USA oznámia slovenským orgánom každý prípad podľa odseku 1 tohto článku, s výnimkou trestných činov, za ktoré možno uložiť pokutu alebo trest odňatia slobody na menej ako (3) tri roky.

Teda príslušníci U.S. Army, ktorí spáchajú na našom území trestný čin, za ktorý im hrozí menej ako 3 roky basy, sú pre trestnú legislatívu SR nevinní!!!

Niečo také na príslušníkov okupačných vojsk ZSSR na základe vojenskej Zmluvy medzi ČSSR a ZSSR NEPLATILO!!! Tu stačilo, keby nejaký sovietsky vojačik potiahol v obchode zvanom Zmiešaný tovar napr. jednu žuvačku Pedro a mal by čo do činenia s vtedajšími zákonmi ČSSR!

A potom je tu aj ČLÁNOK 13 – VÄZBA A PRÍSTUP, kde sa okrem iného píše aj toto – „Príslušník ozbrojených síl USA alebo závislá osoba, ktorú slovenské orgány vyšetrujú, alebo sa voči nej vedie súdne konanie, zotrvá alebo bude umiestnená pod kontrolu orgánov ozbrojených síl USA, ak o to tieto orgány požiadajú, až do ukončenia všetkých súvisiacich súdnych konaní (vrátane odvolacieho konania)“

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Podnikatelia/Oslobod_mezinar_dohoda/2024/2024.04.11_Dohoda_DCA_USA.pdf

Takže je jedno aký veľký trestný čin spácha vojak U.S. Army na území SR voči SR a jeho obyvateľstvu, vždy bude pod ochranou USA, na jej základni, ktorú tu budú mať a vraj len vtedy, keď o to USA požiadajú! Už niekto videl, žeby USA o niečo také nepožiadali, aj keby ich príslušník, sa na území SR dopustil na obyvateľstve SR akéhokoľvek brutálneho násilia?

Takže nenahovárajme si, že vojská, ktoré sú dnes na našom území sú iné „bratské“ vojska, aké sme tu mali do 21.6.1991!

Nie, nie sú a pre mňa osobne sú to vojská rovnako okupačné, ako tie bývalé sovietske!

S jednou „malou“ výnimkou.

Od kedy si pamätám z pred roka 1990, tak som jakživ nevidel živého sovietskeho vojaka! A to som v roku 1990 mal už 24 rokov!

Ale vidieť dnes vojaka U.S. Army alebo iného vojaka cudzích armád NATO na území SR, je nieže náhoda, ale podľa médií tzv. hlavného prúdu a našich pro amerických politikov doslova česť ich stretnúť a je potrebné im na ich slávu zamávať vlajočkou USA/NATO a EÚ!

Nuž teda na záver, VY U.S. ARMY a vojaci cudzích štátov NATO, ktorí sa dnes nachádzate na našom území vedzte, že dnes tu slávime deň odsunu okupačných vojsk!

Akýchkoľvek okupačných vojsk!

Pochopili ste, čo vám týmto odkazujem a naznačujem?!

Biden verí Putinovi a povzbudzuje ho do konečného víťazstva, Trumpa si vybral za svoju pravú ruku!

12.07.2024

A takýto človek vraj „vládne“ svetu? A takémuto človeku sa EÚ klania? Naozaj toto už ani nie je smiešne! Toto je tragédia, ktorá môže ľudstvo veľmi mrzieť! Toto je na hlboké zamyslenie sa! Je nemysliteľné, aby človek s tak ťažkým mentálnym postihnutím, aké s najväčšou pravdepodobnosťou má „prezident“ USA Joe Biden, bol ten, ktorého budú poslúchať [...]

Samit NATO Washington 2024 – spolok mierotvorcov alebo kazisvetov?

11.07.2024

Hneď na úvod celkom jasne napíšem, že ak by to bolo v mojej moci, tak by som okamžite z tohto spolku stiahol Pellegriniho aj Blanára a nechal by som tam za SR len tých najnižšie protokolárne postavených z nášho rezortu zahraničnej diplomacie, ktorý by tam boli pro forma! Z obsahu článku jasne vyplynie prečo. Ale pekne po poriadku. Vo Washingtone prebieha stretnutie NATO, [...]

Bola to Moskva alebo Kyjev? A opäť ani len náznak elementárnej zdržanlivosti!

10.07.2024

Isteže dňa 24.2.2022 to bola Moskva, ktorá vojensky vstúpila na územie Ukrajiny. O tom niet pochýb ani sporu. Spor nie je ani v tom, že tak učiniť nikdy nemala. V čom spor však je, či to bola akcia vyprovokovaná alebo nevyprovokovaná. Ale toto tu dnes riešiť nejdem. V dnešnom článku sa povenujem tomu, že tu máme opäť niečo, čo sa na území Ukrajiny nikdy stať nemalo [...]

Donald Trump

Streľba na Trumpa, agenti tajnej služby ho krvavého stiahli z pódia. Strelec je mŕtvy

14.07.2024 00:36, aktualizované: 02:04

Na predvolebnom mítingu Donalda Trumpa v Pensylvánii zazneli zvuky výstrelov, následne zakrvaveného exprezidenta odviedli bezpečnostné zložky z pódia.

Election 2020 Debate

Senátor Sanders podporil Bidena, označil ho za najsilnejšieho súpera pre "demagóga a patologického klamára" Trumpa

13.07.2024 20:25

Keď sa demokrati zjednotia a nenechajú sa "rozptýliť", Biden podľa neho vyhrá.

Elon Musk

Musk prispel na Trumpovu kampaň, nie je jasné koľko, uvádza agentúra Bloomberg

13.07.2024 19:50

Miliardár daroval peniaze jednej z organizácií, ktorá sa usiluje o znovuzvolenie amerického exprezidenta.

bane, uhlie, banník. baňa.

Poľský baník uväznený pod zemou viac než 48 hodín bol nájdený živý

13.07.2024 19:06

Baňu Rydułtowy vo štvrtok ráno okolo 08.00 h. v hĺbke približne 1 200 metrov zasiahli silné otrasy.