Založ si blog

Čaputová hrubo zneužíva vo svoj prospech právnu neznalosť väčšiny národa slovenského!

Už za socializmu sa udomácnilo v spoločnosti, že – „Neznalosť zákona neospravedlňuje“!

A túto právnu neznalosť národa slovenského (veď, kto má čas sledovať tú právnu džungľu, ktorá sa na Slovensku deje po novembri 1989….!) dnes brutálne zneužíva Čaputová vo vzťahu k širokej slovenskej verejnosti!

A zneužíva to jednoznačne vo svoj propsech.

Vo svoj prospech preto, podľa môjho názoru/presvedčenia, sa bojí!

Áno, bojí sa a čim ďalej, tým viac a preto robí neuvážené, čo raz viac neuváženejšie kroky!

Rozhodla sa, že podá na Ústavný súd SR návrh, aby posúdil súlad § 363 Trestného poriadku (TP), s Ústavou SR…

No a tu je pes zakopaný!

Čaputová takýmto spôsobom hrubo zavádza a manipuluje verejnou mienkou!

Prečo?

Nuž preto lebo verejnosti, ktorá je v drvivej väčšine zákonom neznala, predostiera §363 TP, ako § samostatný/osamotený v celej našej trestnej legislatíve, čo jednoznačne nie je pravda!!!

Samozrejme, že na úvod musí z mojej strany zaznieť jednoznačne, že Čaputová týmto zabelelo zakrýva to, že jej ani tak neprekáža § 363 (celkom určite, podľa môjho názoru ho v blízkej budúcnosti bude potrebovať resp. sa ho bude snažiť využiť pre seba samu…!), ale celkom zreteľne je to Maroš Žilinka, terajší GP SR, korí svojím mandátom ďaleko presiahne mandát „prezidentovania“ Čaputovej…

A teraz späť k zbabelosti a manipulácií Čaputovej ohľadne § 363 TP.

Je potrebné si uvedomiť, že vybrať si §363, ako úplne osamotený z TP je absolútne nenáležité.

Vysvetlím na jednoduchom príklade – Ak má byť nejaký kokteil chutný a taký, ako má byť, tak musí obsahovať všetky suroviny, ktoré do neho patria. Teda, ak má byť v ňom citrónová šťava v presne určenom množstve, tak tam má byť! A keď tam už raz je, tak nie je možné, len ju, z kokteilu dostať preč!

A to isté platí aj o §363 TP!

Nie je možné ho len tak z TP a z celej našej trestnej legislatívy vyňať lebo ten „kokteil“ našej trestnej zákonnosti stratí tú „chuť“, tu podstatu, ktorú má mať!!!

Predtým, ako budem pokračovať ďalej budem v plnom rozsahu citovať predmetný §363 TP lebo som presvedčený, že absolútna väčšina Slovákov ani len netuší čo, sa v ňom píše resp. konštatuje – §363 TP 301/2005 Z.z., znie takto – „ (1) – Generálny prokurátor zruší právoplatné rozhodnutie prokurátora alebo policajta, ak takým rozhodnutím alebo v konaní, ktoré mu predchádzalo, bol porušený zákon.

(2) Ak sa týka rozhodnutie alebo konanie uvedené v odseku 1 viacerých osôb alebo skutkov, môže generálny prokurátor zrušiť len tú časť rozhodnutia alebo konania, ktorá sa týka niektorej z týchto osôb alebo skutkov.

(3) Generálny prokurátor v konaní podľa odseku 1 rozhodne uznesením, proti ktorému nie je prípustný opravný prostriedok.“

 

Teda ešte raz a v ľudskej reči – GP SR, akýkoľvek a ktorýkoľvek, ktorý tu bude po Žilinkovi, použije §363 a zruší právoplatné rozhodnutie OČTK (prokurátor-policajt/vyšetrovateľ!), vtedy a len vtedy, ak zistí, že v prípravnom konaní pred súdnym konaním, kedy sa z obvineného stáva už obžalovaný, bol porušený ZÁKON!!!

GP SR nemôže zrušiť právoplatné rozhodnutie OČTK len tak z vlastnej vôle resp. na základe svojho subjektívneho pocitu, ale len ak zistí, že OČTK porušili Zákon v neprospech resp. v prospech obvineného v prípravnom konaní a musí toto svoje rozhodnutie o zrušení obvinenia riadne odôvodniť a podložiť právne nevyvrátiteľnými podkladmi!

A jedna základná vec – GP SR tým, že použije §363 TP nerozhodol o nevine obvineného resp. o tom, že skutok sa nestal, NIE, on „len“ rozhodol, že v prípravnom trestnom konaní bol porušený zákon a teda nemožno nikoho podľa Ústavy SR súdiť a odsúdiť na základe nezákonnosti!!! Lebo Ústava SR v Čl. 17, ods.(2) hovorí, že – „Nikoho nemožno stíhať alebo pozbaviť slobody inak, ako z dôvodov a spôsobom, ktorý ustanoví zákon…“

GP SR podľa §363 TP obvineného nezbavil podozrenia, že skutok vykonal, na veky, len vrátil vec OČTK do stavu NULA a týmto im nikto nebráni v tom, aby v predmetnom konaní pokračovali ďalej, ale musia postupovať výlučne a len na základe Zákona a vyvarovať sa všetkých nezákonnosti!!!

A toto Čaputová pred Slovákmi zámerne tají, zatajuje aj s jej naklonenými „objektívnymi“ médiami!!!

Ak Čaputová napadá Žilinku skrze §363, tak ho tým pádom jednoznačne nabáda, aby konal proti zákonne, ak zistí, že v prípravnom konaní OČTK porušili zákon a on by to prehliadol a rozhodol by v neprospech resp. v prospech obvineného?!

O toto ide Čaputovej?

Ak áno, tak prečo?

A len výlučne voči ktorým „páchateľom“…, …z ktorého politického resp. názorového spektra?!

Ide jej o to, aby GP SR porušoval zákon, keď podľa Zákona o prokuratúre má konať úplne opačne?!

Pre všetkých Slovákov, ktorí zmýšľajú podobne ako Čaputová, odcitujem toto – „..chráni práva a zákonom chránené záujmy fyzických osôb, právnických osôb a štátu.“ a aj a hlavne toto – „Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Budem dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a medzinárodné zmluvy vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom a presadzovať a upevňovať zákonnosť

Áno, citoval som zo Zákona o prokuratúre č. 153/2011 Z.z. – prvý bol z §3, ods.(1) a druhý citát, bol sľub GP SR, ktorý skladá do rúk Prezidenta/Prezidentky SR!!!

A ešte jeden citát z predmetného Zákona §10, ods.(1) – „Generálny prokurátor riadi a kontroluje činnosť prokuratúry na všetkých stupňoch

 

Takže GP SR je povinný kontrolovať činnosť prokuratúry, či dodržiavajú a upevňujú zákonnosť v trestnom konaní a či ju svojvoľne resp. na niečí príkaz z vonku, neporušujú!

A ak GP SR svojou kontrolnou činnosťou u svojich podriadených zistí, že konali v rozpore so Zákonom/Zákonmi, tak voči obvinenému použije §363 TP, čím ho nezbavuje podozrenia zo spáchania trestného činu, ale umožňuje mu to, aby sa voči nemu postupovalo na základe Zákona a v súlade zo Zákonom, nech sa jedná o akéhokoľvek, ktoréhokoľvek obyvateľa SR!!!

A tohto sa Čaputová v prípade Maroša Žilinku bojí?

Lebo podľa môjho hlbokého presvedčenia sa Čaputová (a oprávnene?!) obáva toho, že raz keď jej „prezidentský“ mandát pominie a ona podľa mňa s určitosťou bude čeliť množstvu trestných oznámení, bude Maroš Žilinka postupovať aj v jej trestných podozrení rovnako, ako doteraz, to znamená len a výlučne na základe Zákona/Zákonov?!

Môže sa Čaputovej v budúcnosti stať, že OČTK jej trestne stíhanie resp. obvinenie zrušia lebo povedia, že skutok, ktorý mala Čaputová spáchať nie je trestným činom a Maroš Žilinka na základe §363 TP rozhodne v jej neprospech lebo v prípravnom konaní OČTK zistí závažné porušenie Zákona/Zákonov a nariadi, aby sa v jej trestnom stíhaní pokračovalo ďalej výlučne a na základe Zákona/Zákonov?!

Tohto sa Čaputová obáva?

A preto dáva na Ústavný súd SR návrh, aby Fiačan a spol. preverili, či §363 TP, je v súlade s Ústavou SR?!

A dúfa Čaputová, že Ústavný súd SR, sa opäť stotožní s „jej právnym názorom“ a vydá rozhodnutie, že §363 TP je v rozpore resp. nie je v súlade s Ústavou SR?!

 

Záver:

Áno, Čaputová hrubo zneužíva to, že väčšina obyvateľov SR nemá čas na to, aby si dopodrobna naštudovali naše zákony, ich vzájomnú a neoddeliteľnú previazanosť a hlavne zákony týkajúce sa trestných konaní a všetkých tých, čo sú s trestným konaním spojení, účastní – policajt-vyšetrovateľ, prokurátor-prokuratúra /spolu OČTK/, Súdy, obvinení, obžalovaní…

Čaputová sa primitívne spolieha na to, že ak občanom SR povie, že §363 TP je paragrafom, na základe, ktorého zlý Žilinka zbavuje obvinení obvinených a koná ich beztrestnými, tých, ktorí sú politicky nepohodlný aj pre Čaputovú samotnú, že občan takému jej právnemu primitivizmu uverí a bude žiadať „upálenie“ GP SR Maroša Žilinku?!

Lebo „upálenie“ už žiadajú poniektorí zanietenci podobní Čaputovej (politicky „nestranná“!)– napr. Juraj Šeliga (Za ľudí), Alojz Baránik (SaS)…

Pre mňa osobne, Čaputová svojim konaním, že podáva tento návrh v súvislosti s § 363 TP, na posúdenie Ústavnému súdu SR, len jasne dáva na javo, že chce, aby pozíciu GP SR vykonával taký jedinec, ktorý keď zistí, že bola objektívne, dokázateľne porušená zákonnosť v postupe OČTK, tak v prípade politicky nepohodlných alebo politicky preferovaných osôb, tak by mal nad touto nezákonnosťou zavrieť oči a zapchať si uši!!!

A nie je toto zo strany Čaputovej trestný čin navádzania na porušovanie zákona, zákonnosti?!

 

 

Zdroje:

 

https://www.facebook.com/zcaputova/posts/pfbid0TzPvcmUum5W11Hi8MVybQpUNV66h9CNjYs5bXQfwgXUoA99REmQebCnFd3RK3Hbql

 

 

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-301

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/153/

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/460/

 

 

 

 

 

 

 

Boli to Američania, čo skrze Čaputovú, presadili aby „predčasné“ PV na Slovensku, sa konali až 30. 9. 2023?

07.02.2023

Pod „Američania“, rozumej terajšia USA administratíva. Moja otázka v názve môjho dnešného názorového článku samozrejme smeruje hlavne do „prezidentského“ paláca „našej“ „prezidentky“ „všetkých“ Slovákov… Vysvetlenie mojej domnienky… Akosi, sa dnešná „vládna“ moc, ale aj Čaputová, vyhýbajú otázke, kto prišiel s návrhom, aby sa [...]

Odkaz Čaputovej, Hegera a spol. všetkým Slovákom – „Sme valiace sa kamene. . . “

05.02.2023

Áno, podľa môjho hlbokého presvedčenia, sú dnešní slovenskí mocní pre všetok pospolití ľud slovenský, ako tie valiace sa kamene… Sú lebo majú nad/za sebou ochranu Bruselu a predovšetkým Washingtonu?! Pre dnešný článok, môj názor, som sa inšpiroval piesňou od skupiny Elán (akosi sa táto pieseň v našich „objektívnych“ „demokratických“ médiach [...]

Už sa v tej RTVS konečne spamätajte!

05.02.2023

To sa naozaj v RTVS nenájde ani len jeden jediný, ktorý by sa nahlas a otvorene vzoprel tej propagande, ktorú vedenie RTVS pretláča a šíri na obrazovkách média, ktoré patrí nám všetkým?! RTVS a predovšetkým STV, NIE JE vo vlastníctve súkromnej osoby, súkromnej inštitúcie ba ani nejakého súkromného tretieho sektoru! RTVS a hlavne STV, NIE JE nejaká občianska [...]

Horváth

Odsedieť si má doživotie. ŠTS bude musieť „Hrobárovi“ sátorovcov vinu opäť dokázať

07.02.2023 13:55

Lehela Horvátha ešte v septembri 2022 oslobodil spod doživotného trestu Najvyšší súd.

Michal Handzuš, Banská Bystrica, protest

Hanba, fuj, kričali ľudia na radnicu. Exhokejista Handzuš spôsobil v Bystrici rozruch

07.02.2023 13:34

Zhruba dvesto nádejných hokejistov protestovalo na banskobystrickom mestskom úrade. Spolu s Michalom Handzušom poukazujú na likvidačný postup samosprávy, ktorá chce od nich vysoký poplatok.

univerzitna nemocnica bratislava, mickiewiczova,

Nová rana pre štát: Lekári a sestry hromadne odchádzajú. Lákajú ich Bory

07.02.2023 13:20

Bratislavské nemocnice musia riešiť výpovede lekárov a sestier.

Voľby 2022 Žehra

Voliť neprišli, hlas ale „odovzdali“. Voľby starostu v Žehre sú neplatné

07.02.2023 12:53

Voľby odporovali ústavným princípom tvorby orgánov samosprávy obce, skonštatoval NSS.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 1,100
Celková čítanosť: 10060077x
Priemerná čítanosť článkov: 9146x

Autor blogu

Kategórie

Odkazy