Založ si blog

Z. Čaputová si opäť bezdôvodne, zbytočne kopla do Rodiny!

Celkom jednoznačne uvádzam „Rodina“, bez akéhokoľvek prívlastku napr. tradičná lebo Rodina je len jedna, žiadna iná neexistuje!!! Môže byť len úplná alebo neúplná, v základnej svojej definícií!

Základ rodiny je jednoznačne a neodškriepiteľne, muž-otec, žena-mama, deti – chlapec, dievča!!! Zapamätať naveky!!!

Všetko ostatné sa môže nazývať len, ako spolužitie, Nie Rodina!!! Môžeme to nazvať vzťah dvoch partnerov, Nie Rodina!!!

Takže hneď na začiatku jasná definícia rodiny – „Rodina je sociálna skupina (primárna skupina), tvorená aspoň jedným rodičom a dieťaťom. Je malou sociálnou skupinou, tvorenou jednotlivcami spätými manželstvom, pokrvným príbuzenstvom alebo adopciou. Členovia rodiny sa riadia ustálenými vzormi správania sa, každý člen rodiny plní určitú sociálnu úlohu. Rodina má reprodukčnú, výchovnú (je to výchovná inštitúcia), ekonomickú prípadne výrobnú (je ekonomickou inštitúciou), ochrannú, emocionálnu funkciu.“! (https://sk.wikipedia.org/wiki/Rodina – i keď rozumný človek na toto nepotrebuje Wikipédiu!)

Je toto Zuzane Čaputovej jasné? Je jej jasné, že reprodukciu ľudstva môže zabezpečiť jedine muž a žena??? A nik iný!!!

A prečo sa jej to takto dôrazne pýtam? Nuž pre toto.

  1. máj je Medzinárodným dňom Rodiny! Žiaľ nie v každom slovenskom kalendári nájdeme o tom zmienku, pri tomto dni!

Zuzana Čaputová si tento deň „uctila“ statusom na svojom FB profile takto – „ Ako spoločenstvo však musíme dosiahnuť, aby sme boli aj lepšou oporou pre každú jednu rodinu, akúkoľvek má podobu.“

Zuzana Čaputová a nestačilo len takto? – „Ako spoločenstvo však musíme dosiahnuť, aby sme boli aj lepšou oporou pre každú jednu rodinu.“

Nuž pre Zuzanu nestačilo! Prečo? Nie, ako som už povedal, ja sa nebudem navážať do žiadneho politika (aj nepolitika!), čo sa týka jeho súkromia. Neurobím to ani pri Zuzane Čaputovej. Avšak jedna poznámka tu jednoznačne padnúť musí. Aký vzťah má Zuzana Čaputová k Rodine, ak podľa medializovaných informácií má vedľa seba v krátkom čase, už tretieho partnera? Je to výhradne jej vec a nikto nemá právo ju za to odsudzovať!

Ale potom nech nekope do tých, pre ktorých je slovo Rodina posvätné a ktorí v Rodine jednoznačne vidia zmysel svojho života a hlavne budúcnosť nielen nášho národa, ale ľudstva ako takého!!!

Zuzana Čaputová sa snaží navodiť dojem, že slovenská spoločnosť, že občania slovenskej republiky, že národ slovenský, je netolerantný k tým, ktorí sú inak sexuálne orientovaní, teda , že sa im páči, že ich priťahuje partner rovnakého pohlavia! Dôrazne protestujem a odkazujem nie len Zuzane Čaputovej, ale všetkým tým, čo takúto atmosféru v našej spoločnosti vyvolávajú, že tomu tak nie je!!! A ani nebolo!!! Čo však je potrebné zdôrazniť je to, že osoby, pociťujúce náklonnosť k rovnakému pohlaviu, by nemali mať pozíciu v štáte takú, že sú už vopred označení za iných, ako tí, čo pociťujú jednoznačnú náklonnosť k pohlaviu opačnému!!! Môj osobný a jednoznačný názor na túto úzku skupinu ľudí je ten, že takúto atmosféru si okolo seba vytvárajú sami! Prečo sa za každú cenu musia v spoločnosti prezentovať, že sú v tomto iní? Prečo? Áno, priznávam, že sa mohla stať takáto situácia, že takýto občan – človek, navonok rovnaký, ako každý iní, sa uchádza o zamestnanie. Na/po pohovore, však zamestnávateľ zistí resp. usúdi, že mu nevyhovuje po stránke odbornej alebo, že takýto záujemca nemá záujem pracovať v režime a za podmienok, ktoré tento budúci potenciálny zamestnávateľ ponúka-požaduje a oznámi dotyčnej osobe, že žiaľ nevyhovuje požiadavka a do zamestnania ho neprijme! A čo sa stane? Veru, dotyčný sa cíti byť urazený a vytiahne kartu „inakosti“! Že sa to ešte nestalo? Naozaj?

Alebo iný príklad. Už takýto občan-človek je zamestnaný. Avšak si svoje pracovné povinnosti neplní z dlhodobého hľadiska, tak ako požaduje zamestnávateľ. Nič viac, nič menej! Zamestnávateľ má tu „drzosť“, že po viacerých upozorneniach, aj písomných dá takémuto „poctivému“ zamestnancovi výpoveď. A čo urobí dotyčná osoba? Áno, opäť vytiahne starú osvedčenú kartu – „inakosť“. Pýtam sa, čo to s tým má dočinenia? Nuž veľké NIČ!!!

Uznávam právo každého si žiť v súkromí, ako chce a ako uzná za vhodné, pokiaľ neškodí svojim konaním inému! A ak niekto býva v spoločnej domácnosti s partnerom rovnakého pohlavia a dodržiavajú všetky platné zákony na území SR, tak nie je dôvod nato, aby sa nejakým spôsobom chceli odlíšiť od tých druhých, napr. správaním sa na ulici, na verejnosti! Lebo, ak sa mladík na rohu ulice bozkáva so svojou milou (alebo naopak milá so svojim milým!), tak väčšina okoloidúcich pohoršene kyve hlavou, že toto si mohli nechať niekedy v súkromí. Ale, ak by ste sa dnes pohoršovali na ulici nad bozkávajúcou, objímajúcou sa dvojicou rovnakého pohlavia, tak ste okamžite označený, za človeka ktorý je netolerantný, ktorý je nenávistný, ktorý je jednoducho zlý a takýchto je potrebné za toto ich pohoršenie sa, potrestať! Veru toto je realita dnešných dní!

Zároveň nechápem, prečo je potrebné dať do slovenského zákona stať o registrovaných partnerstvách, o manželstvách párov rovnakého pohlavia, nebodaj právo na adopciu detí pármi rovnakého pohlavia?! Naozaj nechápem! To chceme vytvoriť, akú inú spoločenskú vrstvu, spoločenské skupiny pre ktorých bude platiť iné právo, ako pre tých nadmieru väčšinových? Už som to vo svojich článkoch viackrát konštatoval, že akékoľvek iné práva, pre isté skupiny nášho obyvateľstva, nie sú ich prirodzeným právom, ale je to jednoznačne nadprávo!!!

Ústava SR platí pre každého rovnako! Bez rozdielu! Zákony platné na území SR platia pre každého rovnako! Bez rozdielu!

Tak načo robíme výnimky? Načo robíme skupiny ľudí s jednoznačnými nadprávami voči iným! Toto je v spravodlivej spoločnosti neprípustné! Ešte raz, na Slovensku musí platiť právo pre každého jedno a to isté!

Tieto „inakosť“ skupiny sa snažia navodiť dojem a Zuzana Čaputová to silno podporuje, že občania našej spoločnosti inak sexuálne orientovaných nemôžu napríklad po sebe dediť majetok, ktorý napr. nadobudli, už počas spoločne zdieľanej domácnosti. A to akože naozaj? To nepoznáme inštitút Darovacej zmluvy? To nepoznáme inštitút spoločného vlastníctva? Tak keď si kupuje takáto dvojica napr. byt, tak si na katastri uvedú spoločné vlastníctvo rovnakým dielom k danej nehnuteľnosti! A takto to majú možnosť vykonať aj pri iných veciach! Atď. atď.

Späť k Zuzane Čaputovej. Zuzana Čaputova za každým pri tejto téme navodzuje atmosféru, že sme spoločnosť nanajvýš netolerantná. To nie je pravda!

Zuzana Čaputová umelo, podľa môjho názoru, celkom jednoznačne cielene v týchto otázkach rozdeľuje spoločnosť. Dôkaz? Nech sa páči. Keď sa na Slovensku konal akýsi Dúhový pochod, naposledy v minulom roku 2020 (pre Covid on line), tak Zuzana Čaputová im poslala pozdravný list a odkaz takéhoto znenia – „Rovnako ako Vy si prajem, aby Slovensko bolo tolerantnou krajinou, v ktorej sa každý môže cítiť bezpečne, kde nehľadáme to, čo nás rozdeľuje, ale žijeme tým, čo nás spája. Nepočúvajú sa mi ľahko v tejto súvislosti príbehy mladých ľudí, ktorí sú nútení skrývať alebo potláčať svoju identitu, pretože sa boja nielen odsudzovania svojho okolia, niekedy aj straty zamestnania.“ A pokračuje – „Rozumiem posolstvu Dúhového PRIDE, za ktorým je túžba ľudí, aby žili v spoločnosti, ktorá sa k nim bude správať férovo a s rešpektom. Myslím si, že ľudia, ktorí očakávajú od politických predstaviteľov napĺňanie hodnôt, v tomto prípade rešpektu ľudskej dôstojnosti, nesmú mať pocit, že chcú niečo nesprávne, neakceptovateľne alebo že by sa za to mali hanbiť. Očakávanie, že každý bude môcť žiť svoj život dôstojne a rešpektovane, je predsa absolútne legitímne.“

Naozaj nestíham sa čudovať, nad takýmto farizejstvom. Načo je toto dobre? Prečo je potrebné, ľudí s inou sexuálnou orientáciou, dávať za každú cenu do popredia a robiť z nich martýrov, keď tomu tak nie je!!!

Ja vo svojom okolí nepoznám ľudí s inou sexuálnou orientáciou. Zároveň netvrdím, že ich vo svojom okolí nemám. A vie Zuzana Čaputová prečo? Nuž preto lebo to neskúmam a ani má to nezaujíma. Ak sa správa podľa svojich občianskych práv a povinnosti, ktoré, ako som už vyššie poznamenal, platia pre každého občana SR rovnako, ak odovzdáva našej spoločnosti, to, čo od neho spoločnosť očakáva – predovšetkým riadna a poctivá práca, tak potom nemám najmenšiu potrebu, sa zaujímať o jeho súkromie, akokoľvek a o čomkoľvek! Tu si jednoznačne ctím Ústavu SR, jej Čl. 12, ods. (1) – „Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné.“

Tak prečo zavádzať pre istú skupinu, iné právne normy? Tu sa títo „inakosť“ nenachádzajú? Tu sme Zuzana Čaputová všetci, bez ROZDIELU!!!

Ďalej v tom istom článku ods. (4) – „Nikomu nesmie byť spôsobená ujma na právach pre to, že uplatňuje svoje základné práva a slobody.“

Chápe Zuzana Čaputová slovku „NIKOMU“? To znamená, že aj tým „inakosť“, aj oni spadajú v našej spoločnosti pod výraz „NIKOMU“!!!

Ďalej je to Čl. 13, ods. (3) – „Zákonné obmedzenia základných práv a slobôd musia platiť rovnako pre všetky prípady, ktoré spĺňajú ustanovené podmienky.“

Rozumie Zuzana Čaputová slovnému spojeniu – „musia platiť rovnako pre všetky prípady“ ?

To znamená, že sa nerozlišuje ani na základe „inakosti“!!!

No jeden z najdôležitejších článkov Ústavy SR súvisiaci s touto témou, je podľa môjho názoru jednoznačne Čl. 17, ods. (1), ktorý má toto jednoznačné znenie – „Osobná sloboda sa zaručuje.“ a Čl. 19, ods. (1) – „Každý má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena.“ A ods. (2) – „Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života.“ !!!

Pýtam sa Zuzany Čaputovej, kde tu vidí rozdielnosť resp. kde sa v týchto článkoch Ústavy SR rozdeľuje naša spoločnosť na takých a onakých? Nuž NIKDE!!! Takže jej vyjadrenia smerom k 15. máju, ako k Medzinárodnému dňu rodiny a smerom k ľuďom inak sexuálne orientovaných, považujem za jasnú pod pásovku a jatrenie „rán“ spoločnosti, ktoré ani neexistujú, teda je potrebné ich podľa názoru Zuzany Čaputovej, najskôr, takýmito jej vyjadreniami vytvoriť a následne stále do nich prilievať slanú vodu, aby štípali, čo raz viac a viac!!!

Je zaujímavé, že Zuzana Čaputová nepociťovala potrebu zaslať rovnako povzbudzujúci, uznanlivý, súcitiaci pozdravný list, aj napr. akcií Pochod za život alebo občianskym združeniam za rodinu!

Takže záverom rázne zdôrazňujem, že zákon, povinnosti a práva MUSIA platiť na území Slovenskej republiky pre každého rovnako. NIKTO nesmie byť nad NIKÝM povyšovaný a ani ponižovaný!!!

Záver:

Je potrebné, aby si Zuzana Čaputová uvedomila jednu základnú vec, že úlohou rodiny je predovšetkým reprodukcia! Čo to Zuzana Čaputová znamená? Nuž „len“ to, že život dokážu splodiť LEN muž a žena!!! Nik iný!!! A na tomto musí stáť každá spoločnosť, každý národ, ktorý si chce zachovať svoju budúcnosť! Lebo, až keď príde na svet nový život, až potom si rodina môže začať vykonávať svoje povinnosti, ktoré jej z toho vyplývajú! A až potom si môže užívať všetky radosti (ale aj starosti), ktoré s príchodom nového života prichádzajú!

Súžitie dvoch partnerov rovnakého pohlavia toto NEVIE zabezpečiť prirodzenou cestou!

Záver z vyššie, mnou napísaného, je pre mňa osobne, len jeden jediný – Nikto nie je nadradený svojim životom druhému a nikto nesmie mať iné práva/povinnosti, ako ten pred resp. za ním!!!

Nerobme z nevyvolených vyvolených lebo niet na tejto zemi vyvolených ani nevyvolených!!!

Lebo na tejto zemi neexistuje jedinec, ktorý by bol oprávnený byť nadradený nad iným jedincom!!! A nemýľme si pojem nadradený, s nadriadeným!

Test bezdomovcami!

19.06.2021

Potom, ako „minister“ Lengvarský púšťa na TB do slovenského Covid éteru tak „podložené“ správy o tom, ako naše deti po letnej sezóne 2020, po návštevách v DLT spôsobili na jeseň roku 2020 a na začiatku roku 2021 Covid vymieranie na Slovensku, ho dôrazne žiadam a vzývam, aby predložil tieto dve štatistiky resp. nech v spolupráci s dotknutými štátnymi [...]

Rodičia, dokedy budeme mlčky znášať gniavenie našich detí týmito covid judášmi? !

18.06.2021

Áno, ako inak mám nazvať ľudí, ktorí za judášsky groš manipulujú našimi deťmi, vymývajú im mozog, útočia na ich malé, mladé hlavičky, inak, ako COVID JUDÁŠI!!! Dnes týmito najväčšími slovenskými Covid judášmi sú Hegerovsko-Lengvarska politická Covid judášska klika podporovaná Zuzanou Čaputovou. Títo Covid Judáši, keď zistili, že na dospelú populáciu, [...]

Pre Čaputovú, Hegera, Matoviča, Krčméryovcov, Bražinovcov, Sabakovcov. ..

17.06.2021

…ale hlavne pre TEBA SLOVAČ! Pre tú časť Slovače, ktorá je zavesená výhradne na RTVS, TV Markíza, TV JOJ, Aktuality.sk, SME.sk, Denník N resp. tá časť Slovače, ktorá buď nemá čas alebo nemá možnosti si získať iné, ako tie „pravé“ a jedine „pravdivé“ informácie napr. na Internete. A potom chodí aj po vonku v rúšku, v respirátore, ponáhľa sa na [...]

Borša prezidentka Čaputová kaštieľ návšteva

Čaputovej verí najviac ľudí, Remišová a Matovič na chvoste

20.06.2021 13:38

Druhým najdôveryhodnejším politikom je líder Hlasu Peter Pellegrini.

Gábor Grendel

Situácia v polícii je podľa Grendela výsledkom vládnutia Smeru

20.06.2021 13:18

Blanár sa zase pýta, prečo nebol zbavený mlčanlivosti exšéf SIS Vladimír Pčolinský.

škola, antverpy

Pri zrútení sa rozostavanej školy v Antverpách zahynulo päť robotníkov

20.06.2021 13:06

Zranenia utrpelo deväť ďalších pracovníkov.

zdravotník, sestrička, lekár, nemocnica, koronavírus

Obraz zdravotníka – hrdinu inšpiruje. Budeme mať viac sestričiek?

20.06.2021 13:00

Riaditelia stredných zdravotníckych škôl sa obávali, že pandémia sa podpíše pod nezáujem o štúdium, je to však zrejme naopak.